Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6476

Tytuł:

uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Miejska w Kobyłce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 214 pozycja: 6476
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR X/99/11 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001  r.,   Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm1) )  w związku  z  art.  5  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.U.  z 2010  r.,  Nr  95,  poz.  613  z późn.  zm2) )  w związku  z obwieszczeniem  Ministra  Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  w 2012 r. (M.P. Nr  95 poz. 961 z dnia 25 października 2011 r.) uchwala się, co następuje:  § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Kobyłka:  1) od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób     w ewidencji gruntów i budynków ­  0,74 zł od 1 m? powierzchni,  sklasyfikowania 

b) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne,  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  ­  4,03  zł  od  1 ha  powierzchni,  c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ­ 0,38 zł od 1 m? powierzchni?  2) od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych ­ 0,63 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  b) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ­ 18,91 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  ­ 9,56 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  d) związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych,  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ­ 4,07 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  e) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ­ 6,03 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  3) od budowli ­ 2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3­7 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa   Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.    Przewodnicząca Rady Miejskiej  Ewa Jaźwińska 

1) Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 153 

poz. 1271 Dz. U. z 2004, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 Dz. U. z 2002, Nr 214 poz. 1806 Dz. U. z 2005, Nr 172 poz.  1441 Dz. U. z 2006, Nr 17 poz. 128 Dz. U. z 2005, Nr 175 poz. 1457 Dz. U. z 2006, Nr 181 poz. 1337 Dz. U. z 2007, Nr 48  poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 Dz. U. z 2008, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 Dz. U. z 2009, Nr 52 poz.  420, Nr 157 poz. 1241 Dz. U. z 2010, Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 Dz. U. z 2011, Nr  117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113  2) Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112,  poz. 654, Nr 171, poz. 1016. 

Id: 492FB8E5­6ACF­4D05­A699­46C95172F512. Podpisany Strona 1

Id: 492FB8E5­6ACF­4D05­A699­46C95172F512. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3490

  uchwała nr IX/98/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3018

  uchwała nr XV/152/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3372

  uchwała nr X.70.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6655

  uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3129

  uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6475

  uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6474

  uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6473

  uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6472

  uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6471

  uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.