Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6477

Tytuł:

uchwała nr X/100/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Miejska w Kobyłce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 214 pozycja: 6477
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR X/100/11 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001  r.,   Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.1) )  oraz  art.  7 ust.  3 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:  § 1. Zwalnia  się  od  podatku  od  nieruchomości  :  grunty,  budynki  i budowle  lub  ich  części  zajęte  na  potrzeby  związane z działalnością kulturalną, kulturą fizyczną i rekreacją, działalnością w zakresie pomocy społecznej, oraz  związane  z działanością  przeciwpożarową  z wyjątkiem  gruntów,  budynków  i budowli  lub  ich  części  zajętych  lub  wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.    Przewodnicząca Rady Miejskiej  Ewa Jaźwińska 

1) Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.  1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,  poz. 777, Nr 149, poz. 887.  2) Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112,  poz. 654, Nr 171, poz. 1016. 

Id: 0254DF23­070C­4BA7­96A3­8828741F231B. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Walim z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/94/2004 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Walim oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/99/2004 z dnia 23 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/94/2004 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Walim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.233

  uchwała Nr XV/165/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2336

  uchwała Nr XLII/590/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/155/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6476

  uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6475

  uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6474

  uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6473

  uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6472

  uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.