Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6478

Tytuł:

uchwała nr X/101/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Miejska w Kobyłce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 214 pozycja: 6478
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR X/101/11 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.  1,  art.  41,  art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:  § 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:  1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ­ 336 zł,  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ­ 768 zł,  c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton ­ 984 zł?  2) od  samochodów  ciężarowych  z zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za  równoważne  o dopuszczalnej masie całkowitej:  a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton ­ 1.080 zł,  b) równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 26 ton ­ 1.176 zł,  c) równej lub wyższej niż 26 ton ­ 1.752 zł?  3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:  a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton ­ 1.344 zł,  b) równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 26 ton ­ 1.680 zł,  c) równej  lub  wyższej  niż  26  ton  z wyjątkiem  samochodów  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej niż 29 ton i liczbie osi cztery i więcej ­ 1.752 zł,  d) równej lub wyższej niż 29 ton i liczbie osi cztery i więcej ­ 2.616 zł?  4) od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  a) równej lub wyższej niż 3,5 tony i poniżej 7 ton ­ 744 zł,  b) równej lub wyższej niż 7 ton i poniżej 12 ton ­ 840 zł?  5) od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą,  z zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za  równoważne,  o dopuszczalnej  masie  całkowitej zespołu pojazdów:  a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton ­ 1.344 zł,  b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie ­ 1.512 zł,  c) powyżej 36 ton:  ­ o liczbie osi ? dwie ­ 1.512 zł,  ­ o liczbie osi ? trzy i więcej ­ 1.848 zł?  6) od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą,  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 31 ton ­ 1.848 zł,  b) równej lub wyższej niż 31 ton i poniżej 40 ton:  ­ o liczbie osi ? dwie ­ 2.064 zł, 

Id: D4245FCE­D901­48A0­B3E9­8A85F7CD7377. Podpisany Strona 1

­ o liczbie osi ? trzy i więcej ­ 1.848 zł,  c) równej lub wyższej niż 40 ton:  ­ liczbie osi ? dwie ­ 2.064 zł,  ­ o liczbie osi ? trzy i więcej ­ 2.712 zł?  7) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku  rolnego),  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  równą  lub  wyższą niż 7 ton i poniżej 12 ton ­ 384 zł?  8) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku  rolnego)  z zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za  równoważne,  które  łącznie  z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:  a) równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton ­ 744 zł,  b) równą lub wyższą niż 18 ton do 36 ton włącznie:  ­ o liczbie osi ? jedna ­ 744 zł,  ­ o liczbie osi ? dwie i więcej ­ 912 zł,  c) powyżej 36 ton:  ­ o liczbie osi ? jedna lub dwie ­ 1.248 zł,  ­ o liczbie osi ? trzy i więcej ­ 1.008 zł?  9) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą:  a) równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton ­ 1.008 zł,  b) równą lub wyższą niż 18 ton do 36 ton włącznie:  ­ o liczbie osi ? jedna ­ 1.008 zł,  ­ o liczbie osi ? dwie i więcej ­ 1.392 zł,  c) powyżej 36 ton:  ­ o liczbie osi ? jedna lub dwie ­ 1.824 zł,  ­ o liczbie osi ? trzy i więcej ­ 1.392 zł?  10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  a) mniejszej niż 30 miejsc ­ 792 zł,  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ­ 1.416 zł.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.    Przewodnicząca Rady Miejskiej  Ewa Jaźwińska 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.  1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr  52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 

Id: D4245FCE­D901­48A0­B3E9­8A85F7CD7377. Podpisany Strona 2

poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016.

 

Id: D4245FCE­D901­48A0­B3E9­8A85F7CD7377. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.996

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3016

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3189

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3131

  uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6477

  uchwała nr X/100/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6476

  uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6475

  uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6474

  uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6473

  uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.