Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6479

Tytuł:

uchwała nr X/106/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Miejska w Kobyłce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 214 pozycja: 6479
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR X/106/11 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu  prowadzonym przez Gminę Kobyłka  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  7 września  1991  r.  o systemie  oświaty  (Dz.  U.  z 2004r.  Nr  256,  poz.  2572  z późn.  zm.2) ) uchwala  się,  co  następuje:  § 1. W  uchwale  Nr  VII/61/11  Rady  Miejskiej  w Kobyłce  z dnia  17  czerwca  2011  r.  w sprawie  ustalenia  wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka3) (Dz. Urz. Woj.  Maz. z 2011, Nr 141, poz. 4515) wprowadza się następujące zmiany:  1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Opłata za świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 pobierana  jest za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego korzystania z odpłatnych świadczeń i wynosi 0,2% minimalnego  wynagrodzenia  miesięcznego  ustalonego  na  podstawie  ustawy  z dnia  10  października  2002  r.  o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.4) )  2) w §2 uchyla się ust. 3, ust. 4 i ust. 5.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  pierwszego  dnia  kolejnego  miesiąca  po  opublikowaniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.    Przewodnicząca Rady Miejskiej  Ewa Jaźwińska 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 

113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.  1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr  181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458  z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 , Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675. z 2011 Nr 117,  poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21, poz. 113.  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703? Dz. U. Nr 281, poz.  2781? z 2005 r. Nr 17, poz.141? Nr 94, poz. 788? Nr 122, poz. 1020? Nr 131, poz.1091? Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.  2104 , z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120  poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917,  Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618 z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241,Nr 219 poz.  1705, z 2010 r. Nr 44 z. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz. 857., z 2011 Nr 106, poz. 622, Nr 112, 654, Nr  205, poz. 1206.  3) Zmiana uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r., Nr 164, poz. 5157.  4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157,  poz. 1314. 

Id: FC6113F7­04D6­4F6D­BE15­97D28EEBA772. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5157

  uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4515

  uchwała nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.126.4039

  uchwała nr V/52/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/396/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5150

  uchwała nr XXXVII/367/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kobyłka na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3218

  uchwała nr VII/ 60/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jabłonna

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6478

  uchwała nr X/101/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6477

  uchwała nr X/100/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6476

  uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6475

  uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6474

  uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.