Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6480

Tytuł:

uchwała nr X/109/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Miejska w Kobyłce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 214 pozycja: 6480
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR X/109/11 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości  opłaty za wyżywienie  Na  podstawie  art. 18  ust.  2 pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001r.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.1) ),  art.  58  ust.  1 ustawy  z dnia  4 lutego  2011 r.  o opiece  nad  dziećmi  w wieku  do  lat  3 (Dz.U. Nr 45, poz. 2352) ) uchwala się, co następuje:  § 1. Ustala  się  opłatę  za  pobyt  dziecka  u dziennego  opiekuna  w wysokości  3,50zł  brutto  za  każdą  godzinę  faktycznie sprawowanej opieki.  § 2. Ustala  się  maksymalną  opłatę  za  wyżywienie  dziecka  objętego  opieką  dziennego  opiekuna  w wysokości  7zł brutto dziennie.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.    Przewodnicząca Rady Miejskiej  Ewa Jaźwińska 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr  157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.  679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887.  2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764. 

Id: 1719D82C­F25C­42FE­B788­EC62AFFEC94E. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/201/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.845

  uchwała Nr XV/117/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/129/11 Rady Gminy Zamość z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Czastary z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6479

  uchwała nr X/106/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6478

  uchwała nr X/101/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6477

  uchwała nr X/100/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6476

  uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6475

  uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2012 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.