Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6481

Tytuł:

uchwała nr X/110/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Miejska w Kobyłce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 214 pozycja: 6481
Hasła:wynagrodzenia

UCHWAŁA NR X/110/11 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001r.  Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 43 ustwy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.  U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:  § 1. Ustala  się  maksymalne  wynagrodzenie  dziennego  opiekuna  w wysokości  3,50zł  brutto  za  każdą  godzinę  faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.  § 2. Wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej umowy z uwzględnieniem następujących zasad:  1) wynagrodzenie  o którym  mowa  w §  1.  ulega  podwyższeniu  o 50%  w przypadku  objęcia  opieką  dziecka  niepełnosprawnego?  2) wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką?  3) wygrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu dziecięcego?  § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.  § 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.    Przewodnicząca Rady Miejskiej  Ewa Jaźwińska 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.  1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr  181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.  1458,  z 2009  r.  Nr  52,  poz.  420,  Nr  157,  poz.  1241,  z 2010  r.  Nr  28,  poz.  142  i 146,  Nr  40,  poz.  230,  Nr  106,  poz.  675,  z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887.  2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764. 

Id: 2EC0E1E0­1932­421A­8E43­D98282A48194. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.170.3827

  uchwała nr XIX/136/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2878

  uchwała nr XIV/171/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4651

  uchwała nr XIII/120/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5174

  uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.5595

  uchwała nr XI/86/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6480

  uchwała nr X/109/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6479

  uchwała nr X/106/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6478

  uchwała nr X/101/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6477

  uchwała nr X/100/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6476

  uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.