Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6485

Tytuł:

uchwała nr XI/65/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Gminy w Parysowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 214 pozycja: 6485
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XI/65/2011 RADA GMINY W PARYSOWIE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8, 10 i 12 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniami Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) i z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 962), Rada Gminy w Parysowie uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 w następującej wysokości: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie powyżej 9 ton i poniżej 12 ton Stawka podatku w złotych 695,00 877,00 1 060,00

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Nie mniej niż 1 12 13 14 15 1 12 17 19 21 23 25 1 12 25 27 29 31 25 27 29 31 2 3 Cztery osie i więcej 1 762,00 1 872,00 1 982,00 2 203,00 2 423,00 1 762,00 1 872,00 1 982,00 2 651,00 2 651,00 17 19 21 23 25 2 3 Trzy osie 1 211,00 1 321,00 1 475,00 1 729,00 1 762,00 1 872,00 4 1 211,00 1 321,00 1 475,00 1 729,00 1 762,00 1 872,00 13 14 15 Mniej niż 2 Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 Dwie Osie 1 046,00 1 101,00 1 135,00 1 321,00 4 1 046,00 1 101,00 1 135,00 1 432,00 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 4

Id: MWKVL-ZKWCG-ZHSVF-RZWWC-OFZEG. Podpisany

Strona 1

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 088,00 zł. 4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niż 1 12 18 25 31 36 1 12 36 40 36 40 2 Trzy osie 1 762,00 1 960,00 2 758,00 1 897,00 2 758,00 2 758,00 3 18 25 31 36 mniej niż 2 Dwie osie 550,00 661,00 1 101,00 1 597,00 1 597,00 4 550,00 661,00 1 211,00 2 148,00 2 148,00

Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem inne systemy pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi równoważne jezdnych 3 4

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 362,00 zł. 6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej niż 1 12 18 25 36 1 12 28 33 36 38 1 2 Trzy osie 3 28 33 36 38 2 Dwie osie 606,00 684,00 937,00 1 267,00 1 267,00 4 606,00 937,00 1 432,00 1 872,00 1 872,00 3 18 25 36 mniej niż 2 Jedna oś 330,00 440,00 550,00 550,00 4 330,00 440,00 627,00 627,00

Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 inne systemy zawieszenia osi jezdnych 4

Id: MWKVL-ZKWCG-ZHSVF-RZWWC-OFZEG. Podpisany

Strona 2

12 36 38

36 38

748,00 1 040,00 1 040,00

1 046,00 1 415,00 1 415,00

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 101,00 zł. b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 652,00 zł. § 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parysów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Jadwiga Zając

Id: MWKVL-ZKWCG-ZHSVF-RZWWC-OFZEG. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1079

  uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.802

  uchwała nr 26.304.2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3833

  zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Parysów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2011, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3036

  uchwała nr XVII/125/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2012 na terenie Gminy Fredropol

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6484

  uchwała nr XI/64/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6483

  uchwała nr XI/63/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6482

  uchwała nr XI/62/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6481

  uchwała nr X/110/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6480

  uchwała nr X/109/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.