Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6539

Tytuł:

uchwała nr XXXI/199/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-25
Organ wydający:Rada Gminy Nowe Miasto
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 216 pozycja: 6539
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXXI/199/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIESCIE NAD PILICĄ z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), art. 165, art. 182 i art. 184 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą uchwala, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w budżecie miasta i gminy zgodnie z załącznikami: Dochody pozostają bez zmianach i wynoszą 15 003 864zł. Załącznik nr 1 (wydatki) zwiększa się o kwotę 990 000zł. Wydatki po zmianach wynoszą 18 938 961zł. W wyniku powyższych zmian deficyt ulega zmianom i wynosi: 3 935 097zł. § 2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. W wyniku wprowadzonych zmian w załączniku nr 2 ulega zmianie załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XXX/193/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. ?Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku?, gdzie zwiększa sie deficyt budżetu o kwotę 990 000zł. Jego aktualne brzmienie przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. W wyniku wprowadzonych zmian w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 ulega zmianie załącznik nr 7 do uchwały budżetowej nr XXX/193/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. ?Zadania inwestycyjne w 2009 roku?, gdzie wprowadza się zmiany w planie następujących zadań inwestycyjnych: ?Zakup licencji programu komputerowego ? System ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczenia faktur VAT? ? nowe zadanie inwestycyjne ? 3 600zł, ?Zakup licencji programu komputerowego ? System ewidencji i wymiaru dzierżaw czasowych? - nowe zadanie inwestycyjne ? 3 600zł, ?Modernizacja zaplecza kuchennego i stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum? ? zwiększenie planu o 10 000zł, ?Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto ? Świdrygały (granica województwa Żelazna) ? zwiększenie planu o 990 000zł.

Jego aktualne brzmienie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Ulega zmianie załącznik nr 7A do uchwały budżetowej nr XXX/193/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. ?Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 ? 2011?. Jego aktualne brzmienie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Zbigniew Kacprzyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/199/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nad Pilicą z dnia 23 stycznia 2009r.

A. Tytuły zwiększające wydatki

1. w Dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi gminnej Nowe Miasto ? Świdrygały - granica województwa ? Żelazna) razem A:

+ 990 000zł. + 990 000zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/199/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nad Pilicą z dnia 23 stycznia 2009r. Przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej

1. w Dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe i do § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup licencji programów komputerowych) 2. w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i do § 4120 składki na Fundusz Pracy 3. w Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe (PSP Żdzary) z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 4270 zakup usług remontowych 4. w Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 Gimnazja z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja zaplecza kuchennego i stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum) 5. w Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół z § 4300 zakup usług pozostałych do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6. w Dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z § 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych do § 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8. w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdz. 92601 Obiekty sportowe z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i do § 4120 składki na Fundusz Pracy

- 8 400zł. + 1 200zł. + 7 200zł.

- 1 270zł. + 1 080zł. + 163zł. + 27zł.

- 15 000zł. + 15 000zł.

- 10 000zł. + 10 000zł.

- 2 400zł. + 2 400zł.

- 10 000zł. + 10 000zł.

- 14 000zł.

+ 14 000zł.

- 22 150zł. + 18 800zł. + 2 850zł. + 500zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.216.2

  zarządzenie nr 454/10 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.142.1

  zarządzenie nr 38/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.189.2

  zarządzenie nr 68/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6538

  uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanów na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6537

  uchwała nr 486/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6536

  uchwała nr XIX/118/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6535

  uchwała nr 2270/97/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.215.6534

  uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.