Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6552

Tytuł:

porozumienie nr 5/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 października 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter ? Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-25
Organ wydający:Prezydent Miasta Ostrołęki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 216 pozycja: 6552
Hasła:

POROZUMIENIE NR 5/2011 PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 10 października 2011 r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter ? Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zm.), Uchwała Nr 326/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych (ze zm.) oraz Uchwała Nr XXXII/200/05 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych. § 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. § 2. 1. Przyjmujący przyjął na zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych - kurs III stopnia w zawodzie cukiernik ? dwóch uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Zajęcia odbyły się w terminie od 5 września 2011 r. do 30 września 2011 r. 2. W imieniu Przyjmującego zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1, zrealizowało Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 39, dla którego organem prowadzącym jest Przyjmujący. 3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia obciążają uczniów. § 3. 1. Powierzający przekaże dotację celową za realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 330 zł x 2 uczniów, tj.: 660 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). 2. Powierzający przekaże kwotę dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 na konto Starostwa Powiatu w Makowie Mazowieckim: BS w Krasnosielcu nr 16 8917 0001 0010 0045 2000 0010 , w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej noty księgowej. 3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 Przyjmującemu przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia. § 4. Strony ustalają, że przygotowanie dokumentów oraz skierowanie do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przyjmuje Powierzający.

Id: VLXQO-VBJEP-YBZYN-DCGVF-BXPQF. Podpisany

Strona 1

§ 5. Porozumienie zostaje sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Przyjmujący i trzy egzemplarze Powierzający.

Starosta inż. Zbigniew Roman Deptuła

Prezydent Miasta Janusz Kotowski

Wicestarosta mgr inż. Janusz Gójski

Dyrektor Wydziału Zastępca Skarbnika Miasta Ewa A. WaszkiewiczSznyter

Skarbnik Powiatu Główny Księgowy Budżetu Powiatu mgr Irena Grabowska

Id: VLXQO-VBJEP-YBZYN-DCGVF-BXPQF. Podpisany

Strona 2




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4260

  porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz-Sznyter, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego ? Starostę Mińskiego, 2. Pana Krzysztofa Płochockiego ? Wicestarostę Mińskiego, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3233

  porozumienie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Bożenny Gutowskiej-Jezierskiej - Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.4024

  porozumienie nr 4/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 czerwca 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Bożenny Gutowskiej- Jezierskiej - Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3537

  porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz-Sznyter, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusza Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3355

  porozumienie nr 6/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6551

  zarządzenie nr 91/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6550

  zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6549

  uchwała nr 216/XXXVII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 lutego 2009r. zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6548

  uchwała nr XLIV/339/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6547

  uchwała nr XXXI/281/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu w 2009 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.