Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6553

Tytuł:

porozumienie nr 6/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 października 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter ? Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym? a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez: 1. Jana Baranowskiego ? Starostę Gostynińskiego, 2. Andrzeja Edwarda Kujawskiego ? Wicestarostę Gostynińskiego, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-25
Organ wydający:Prezydent Miasta Ostrołęki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 216 pozycja: 6553
Hasła:

POROZUMIENIE NR 6/2011 PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 12 października 2011 r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter ? Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym? a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez: 1. Jana Baranowskiego ? Starostę Gostynińskiego, 2. Andrzeja Edwarda Kujawskiego ? Wicestarostę Gostynińskiego, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zm.), Uchwała Nr 326/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych (ze zm.). § 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. § 2. 1. Przyjmujący przyjął na zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych - kurs II stopnia w zawodzie murarz ? czterech uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Zajęcia odbyły się w terminie od 5 września 2011 r. do 30 września 2011 r. 2. W imieniu Przyjmującego zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1, zrealizował Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie, ul. Polna 39, 09-500 Gostynin, dla którego organem prowadzącym jest Przyjmujący. 3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia obciążają uczniów. § 3. 1. Powierzający przekaże dotację celową za realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 330 zł x 4 uczniów, tj.: 1.320 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych). 2. Powierzający przekaże kwotę dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 na konto Powiatowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. 3-ego Maja 43B ? PKO BP S.A. O/Gostynin 12 1020 3974 0000 5502 0218 0982 w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej noty księgowej. 3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 Przyjmującemu przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia. § 4. Strony ustalają, że przygotowanie dokumentów oraz skierowanie do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przyjmuje Powierzający.

Id: FFLLL-YLDHX-WHDEW-INDZP-DDXJD. Podpisany

Strona 1

§ 5. Porozumienie zostaje sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Przyjmujący i trzy egzemplarze Powierzający.

Starosta Gostyniński Jan Baranowski

Prezydent Miasta Janusz Kotowski

Wicestarosta mgr inż. Andrzej Kujawski

Dyrektor Wydziału Zastępca Skarbnika Miasta Ewa A. WaszkiewiczSznyter

Id: FFLLL-YLDHX-WHDEW-INDZP-DDXJD. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4260

  porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz-Sznyter, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego ? Starostę Mińskiego, 2. Pana Krzysztofa Płochockiego ? Wicestarostę Mińskiego, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3233

  porozumienie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Bożenny Gutowskiej-Jezierskiej - Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.4024

  porozumienie nr 4/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 czerwca 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Bożenny Gutowskiej- Jezierskiej - Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3537

  porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz-Sznyter, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusza Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3355

  porozumienie nr 6/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6552

  porozumienie nr 5/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 października 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego ? Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter ? Zastępcy Skarbnika Miasta, zwanymi dalej ?Powierzającym?, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę ? Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego ? Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej ? Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej ?Przyjmującym?, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6551

  zarządzenie nr 91/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6550

  zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6549

  uchwała nr 216/XXXVII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 lutego 2009r. zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6548

  uchwała nr XLIV/339/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.