Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6626

Tytuł:

uchwała nr XVII/98/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2013?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-30
Organ wydający:Rada Miejska w Warce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 219 pozycja: 6626
Hasła:działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA NR XVII/98/11 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2013? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Rada Miejska w Warce uchwala co następuje: § 1. Uchwala się Wieloletni Program Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Łukasz Sławomir Celejewski

Załącznik do Uchwały Nr XVII/98/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik1.docx PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WARKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Id: VPEWC-LOVDL-EQYHT-SZSBQ-DFENM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4341

  uchwała nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8534

  uchwała nr XIV/51/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gielniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • DZ. URZ. 2011.16.233

  uchwała nr II/19/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014

 • DZ. URZ. 2009.551.4198

  uchwała nr Nr XXXIII/246/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

porady prawne online

Porady prawne

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6625

  uchwała nr IX/109/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6624

  uchwała nr IX/108/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6623

  uchwała nr IX/107/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6622

  uchwała nr IX/105/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6621

  uchwała nr IX/104/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/274/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.