Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6627

Tytuł:

uchwała nr XVII/105/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-30
Organ wydający:Rada Miejska w Warce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 219 pozycja: 6627
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XVII/105/11 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. . Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Warka w roku 2012: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Id: QFRID-ZQFBX-DFJZL-HOKHE-SUXKG. Podpisany Strona 1

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

7) Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

Id: QFRID-ZQFBX-DFJZL-HOKHE-SUXKG. Podpisany Strona 2

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Łukasz Sławomir Celejewski

Id: QFRID-ZQFBX-DFJZL-HOKHE-SUXKG. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie Rada gminy jest zobowiązana na mocy art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) do określania wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki określone przez radę nie mogą przekraczać stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ogłaszanych w drodze obwieszczenia. Stawki maksymalne na rok 2012 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961). Górne granice stawek na 2012 rok wzrosły o 4,2 % w stosunku do stawek na rok 2011. W przypadku określania stawek podatku od środków transportowych należy także uwzględnić wysokość stawek minimalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski? w drodze obwieszczenia, obowiązujące w następnym roku podatkowym (art. 12b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki minimalne na rok 2012 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 962). Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. ? w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%. Dla przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2011 r., tj. na dzień 3 października 2011 r. wyniósł 4,3815 zł, a zatem uległ zwiększeniu o 11,29% w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 1 października 2010 r. wynosił 3,9370 zł. W związku z tym dokonano przeliczenia stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2011. W większości stawki na 2012 r. zostały utrzymane na poziomie stawek uchwalonych w 2010 r. Natomiast ze względu na wyższe stawki minimalne ogłoszone przez Ministra Finansów na 2012 r. przekraczające stawki uchwalone przez Radę Gminy w Warce w 2010 r. zmieniono stawki podatku w § 1 pkt 4 dla ciągników siodłowych i balastowych dwuosiowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej 31 t. i więcej oraz ciągników siodłowych i balastowych trzyosiowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej 40 t. i więcej.

Id: QFRID-ZQFBX-DFJZL-HOKHE-SUXKG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.996

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3016

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3189

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3131

  uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6626

  uchwała nr XVII/98/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2013?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6625

  uchwała nr IX/109/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6624

  uchwała nr IX/108/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6623

  uchwała nr IX/107/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6622

  uchwała nr IX/105/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.