Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6655

Tytuł:

uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-11-30
Organ wydający:Rada Gminy Somianka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 219 pozycja: 6655
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/83/11 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) ? Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy w wysokościach określonych w załączniku do Uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Somianka z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z późniejszymi zmianami. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Jan Rakowski

Załącznik do Uchwały Nr XIV/83/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011 r. Zalacznik1.doc Wysokość stawek podatku od nieruchomości

Id: JTMNN-QOZTC-EKAMZ-UTUZT-RRVZW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

  Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6654

  uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6653

  uchwała nr XIV/81/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6652

  uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6651

  uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Somianka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6650

  uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie zaciągniecia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu kredytów i pożyczek


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.