Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6742

Tytuł:

uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-03
Organ wydający:Rada Gminy w Kazanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 221 pozycja: 6742
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR VIII/49/2011 RADY GMINY W KAZANOWIE z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.8,  art.40,  ust.1,  art.  41ust.1  i art.42  ustawy  z dnia  08  marca  1990  roku  o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz.1591, z późn. zm./ art.10 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, nr 95,poz.613 z późn.  zm./,  art.2  pkt  37  i 41a  ustawy  z dnia  20  czerwca  1997r  prawo  o ruchu  drogowym  tekst  jednolity  /Dz.U.Nr  108  poz.908 z 2005 r. z póżn. zm./ Rada Gminy w Kazanowie  uchwala  co następuje : 

§ 1.  Ustala stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości :  1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  a/powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:   

Dopuszczalna masa całkowita  /w tonach/  powyżej 3,5 t  do   5,5  t   włącznie  powyżej 5,5 t  do   9,0  t   włącznie  powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t  Stawka podatku dla samochodu ciężarowego/w zł/  662,00  882,00  1.048,00 

b/ równej i wyższej niż 12 ton:   

Liczba osi  Dopuszczalna masa  całkowita  /w tonach/  dwie osie  od 12 t do 13 t  od 13 t do 14 t  od 14 t do 15 t  od 15 t i powyżej  trzy osie  od 12 t do 17 t  od 17 t do 19 t  od 19 t do 21 t  od 21 t do 23 t  od 23 t do 25 t  od 25 t  cztery osie i więcej  od 12 t do 25 t  od 25 t do 27 t  od 27 t do 29 t  od 29 t do 31 t  od 31 t  Stawka podatku od samochodów ciężarowych  / w zł /  z osią  jezdną z zawieszeniem  z innymi systemami  pneumatycznym lub zawieszeniem  zawieszenia     osi jezdnych  uznanym za równoważne  1.499,00  1.577,00  1.631,00  1.687,00  1.521,00  1.577,00  1.632,00  1.687,00  1.852,00  1.798,00  1.852,00  1.962,00  2.073,00  2.183,00  2.293,00  1.555,00  1.632,00  1.687,00  1.742,00  1.577,00  1.632,00  1.687,00  1.742,00  1.852,00  1.852,00  2.018,00  2.228,00  2.239,00  2.844,00  2.844,00 

2/ od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :  a/ od 3,5 t do 12 t :   

Id: 5AC744EA­8C1C­4014­9A91­0FA484405E81. Podpisany Strona 1

Dopuszczalna masa całkowita  /w tonach/  od   3,5 t i poniżej   12,0 t 

Stawka podatku   dla ciągników  siodłowych i balastowych  z naczepą  lub  przyczep  /w zł/  1.467,00 

b/ równej lub wyższej niż 12 ton :   

Stawka podatku dla ciągników siodłowych z naczepą  i ciągników balastowych z naczepą  /w zł/  Liczba osi                   Dopuszczalna                           z osią jezdną z zawieszeniem  z innymi systemami  masa całkowita /w tonach/  pneumatycznym lub zawieszeniem  zawieszenia  uznanym za równoważne  osi jezdnych  dwie osie  od 12 t do 18 t  1.467,00  1.521,00  od 18 t do 25 t  1.577,00  1.632,00  od 25 t do 31 t  1.852,00  1.742,00  od 31 t  1.798,00  2.183,00  trzy osie  od 12 t do 40 t włącznie  2.073,00  2 283,00  powyżej 40 t  2.183,00  2.902,00 

3/  przyczepy  i naczepy,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  pojazdu :  a/ od 7 ton i poniżej 12 ton:   

Dopuszczalna  całkowita  /w tonach/  od 7 t i poniżej 12  t  masa  Stawka podatku  dla przyczepy,  naczepy z pojazdem  silnikowym  /w zł/  1.467,00 

b/ równą lub wyższą niż  12 ton:   

Liczba osi  dopuszczalna masa  całkowita  /w tonach/  jedna oś  od 12 t do 18 t  od 18 t do 25 t  od 25 t  dwie osie  od 12 t do 28 t  od 28 t do 33 t  od 33 t do 36 t włącznie  powyżej 36 t do 38 t  od 38 t  trzy osie  od 12 t do 36 t włącznie  powyżej 36 t do 38 t  od 38 t  Stawki podatku dla przyczep i naczep i pojazdem silnikowym  /w  zł/  z osią jezdną z zawieszeniem pneumatycznym  z innymi systemami zawieszenia osi  lub zawieszeniem uznanym za równoważne  jezdnych  1.411,00  1.521,00  1.632,00  1.467,00  1.577,00  1.687,00  1.773,90  1.773,90  1.577,00  1.773,90  1.773,90  1.467,00  1.577,00  1.687,00  1.577,00  1.632, 00  1.687,00  1.773,90  1.773,90  1.687,00  1.773,90  1.773,90 

4/ od autobusu  :   

Liczba miejsc do siedzenia  do   30 miejsc  30 miejsc i powyżej  Stawka podatku  dla autobusu  /w zł/  1.742,00  2.183,00 

Id: 5AC744EA­8C1C­4014­9A91­0FA484405E81. Podpisany

Strona 2

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3.  1. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  oraz  na  tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Sołectwach.  2. Uchwała  wchodzi  w życie  w terminie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r .  3. Traci   moc  uchwała  Nr  XXXXI/159/10  Rady  Gminy  w Kazanowie  z dnia   29  października  2010r.   roku  w sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od środków  transportowych .  PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  Mirosław Bernaciak 

Id: 5AC744EA­8C1C­4014­9A91­0FA484405E81. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4620

  uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1723

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy w Kazanowie na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6743

  uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1817

  uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków odprowadzanych przy pomocy urządzeń kanalizacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1724

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6741

  uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6740

  uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6739

  uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6738

  uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Teresin na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6737

  uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.