Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6743

Tytuł:

uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-03
Organ wydający:Rada Gminy w Kazanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 221 pozycja: 6743
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR VIII/52/2011 RADY GMINY W KAZANOWIE z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.  )  oraz  art.  6 ust.  13  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30  października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)­ Rada Gminy uchwala , co następuje :  § 1.  Określa się następujące wzory formularzy deklaracji i informacji dla celów podatkowych:  1. Deklaracji na podatek od nieruchomości ( DN­1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały  2. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości( IN­1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,  3. Deklaracji na podatek rolny ( DR­1)stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,  4. Informacji w sprawie podatku rolnego ( IR­1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,  5. Deklaracji na podatek leśny ( DL­1)stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,  6. Informacji w sprawie podatku leśnego(IL­1)stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3.  1. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kazanowie Nr XI/52/03 z dnia 09 grudnia 2003 roku, w sprawie wzorów  deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku  od nieruchomości, podatku rolnego , podatku leśnego.  2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego z zastosowaniem od 01.01.2012 r.  PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  Mirosław Bernaciak  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc

Id: 27D81FFA­EDF7­4176­B614­DD34AB36FA00. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011 r. Zalacznik4.doc Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011 r. Zalacznik5.doc Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011 r. Zalacznik6.doc

Id: 27D81FFA­EDF7­4176­B614­DD34AB36FA00. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6742

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6741

  uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6740

  uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6739

  uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.221.6738

  uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Teresin na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.