Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 2/2011 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Starosta Zgorzelecki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 22 pozycja: 282
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE NR 2/2011 STAROSTY ZGORZELECKIEGO z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego. Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, ust. 3 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Starosta Zgorzelecki zarządza, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2011 r. w wysokości: 1) 2.552,83 zł dla Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu; 2) 2.507,19 zł dla Domu pomocy Społecznej "Ostoja" w Zgorzelcu; 3) 2.584,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" w Opolnie Zdroju. § 2. Traci moc Zarządzenie nr 16/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od miesiąca następnego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński

Id: SJJGB-ILNNQ-EQYPD-SSUSI-ZJZLQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 45/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego dotyczącego ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 16/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 3/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w do-mach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 1/2011 Starosty Milickiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach w 2011 r.

 • zarządzenie nr 0050.37.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze w 2011 roku.

 • zarządzenie nr 0050.36.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ?Pogodna Jesień? w Jeleniej Górze w 2011 roku.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.66.2011.LF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały nr III/14/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Jemielno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVII/119/08 Rady Gminy w Jemielnie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.