Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3550

Tytuł:

uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Łobżenicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-22
Organ wydający:Rada Miejska w Łobżenicy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 223 pozycja: 3550
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR X/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Łobżenicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6, art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz § 49 ust. 3 Uchwały nr VII/45/03 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łobżenica (ogł. w Dz. Woj. Wlkp. Nr 128/2385 z późn. zm.): § 1. Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Czas ten określa się w godz. od 730 do 1230 . § 2. 1. Opłacie podlegają usługi opiekuńczo ? wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, które obejmują: a) zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu; b) przygotowywanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz opiekę i nadzór nad dzieckiem podczas wypoczynku; c) nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw; d) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych i okolicznościowych; e) zajęcia terapeutyczne, w tym terapię z indywidualnymi potrzebami dzieci; g) zajęcia relaksacyjno-wyciszające; h) zajęcia dodatkowe, np. nauka języka obcego, nauka tańca, gimnastyka korekcyjna, realizowane na wniosek rodziców przez podmioty zewnętrzne, poza zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu. 2. 2.Dzieci objęte obowiązkiem przedszkolnym zwolnione są z opłaty za zajęcia dodatkowe: nauki religii i języka nowożytnego. 3. Zwalnia się z opłaty dzieci, których wyżywienie finansowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i inne organizacje charytatywne. § 3. 1. Za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad 5?godzinny czas realizacji podstawy programowej ustala się opłatę za 1 godzinę w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę (zaokrąglając do pełnych groszy) ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami). 2. Zmiany w wysokości opłat wynikające ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, dyrektor przedszkola wprowadza z początkiem pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym weszła w życie zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych) dziecka w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedszkolu. 3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, kosztu jednostkowego ustalonego na podstawie ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad 5?godzinną podstawę programową ustaloną na podstawie umowy wskazanej w § 6. pedagogiczną i zajęcia logopedyczne, realizowane zgodnie

f) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka;

Id: WBKWY-YUIWQ-VDOUL-DSHLW-QJXMR. Podpisany

Strona 1

§ 4. Obniża się o 50% opłatę, o której mowa w § 3, za drugie i każde następne dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola. § 5. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Wysokość opłat za posiłki w przedszkolach regulują odrębne przepisy. § 6. Dyrektor przedszkola prowadzonego przez Gminę Łobżenica zawrze z każdym rodzicem dziecka lub jego prawnym opiekunem umowę cywilnoprawną, która zawierać będzie między innymi: zakres świadczeń, zasady pobierania miesięcznych opłat za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania. § 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Łobżenicy Nr XXIX/203/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Łobżenicy. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy i Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Łobżenicy. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Id: WBKWY-YUIWQ-VDOUL-DSHLW-QJXMR. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991) zmieniającą brzmienie art. 6, w nawiązaniu do art. 14, ust. 5 Rada Miejska w ramach przysługujących Jej kompetencji ustawowych uchyla uchwałę Nr XXIX/203/09 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie odpłatności za świadczenia Przedszkola Publicznego w Łobżenicy wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i ustala nową opłatę za te świadczenia. W art. 6 ust. 1 jest zapis określający minimalny czas zapewnienia przez przedszkole publiczne bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, nie krótszego niż 5 godzin dziennie (art. 6, ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty).

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Starszak

Id: WBKWY-YUIWQ-VDOUL-DSHLW-QJXMR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.330.5573

  uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 października 2011r. w sprawie: ?Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.244.3879

  uchwała nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łobżenica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1728

  uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: ?Zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1781

  uchwała nr XVII/100/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.942

  uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ?Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Łobżenica na lata 2011-2014"

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3549

  uchwała nr VIII /55/2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie miasta i gminy, dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Wysoka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3548

  uchwała nr VIII/51/ 2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3547

  uchwała nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miłosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3546

  uchwała nr X/94/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3545

  uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie :określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Międzychód.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.