Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3551

Tytuł:

uchwała nr IX/78/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-22
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy Margonin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 223 pozycja: 3551
Hasła:stypendia w oświacie

UCHWAŁA NR IX/78/2011 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) Rada Miasta i Gminy w Margoninie uchwala co następuje: § 1. W Załączniku nr 1 do do uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin wprowadza się następujące zmiany: 1)w § 4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: ?w ostatnim półroczu był laureatem konkursów artystycznych lub zawodów sportowych co najmniej szczebla wojewódzkiego w zakresie dyscyplin olimpijskich, poprzedzonych wcześniejszymi kwalifikacjami oraz otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania?. 2)w § 4 dodaje się zdania: ?Za wcześniejsze eliminacje uznaje się także kwalifikacje o charakterze wewnętrznym, poświadczone dokumentacją klubu, w którym trenuje uczeń. Za laureata uznaje się wyłącznie zwycięzcę zawodów sportowych, konkursów artystycznych oraz olimpiad przedmiotowych?. 3)w § 5 ust. 2 pkt. 2, otrzymuje brzmienie: ?Do wglądu oryginalną dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe?. 4)§ 7 otrzymuje brzmienie: ?1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin. 2. Komisja jest włącznie organem oceny formalnej złożonych wniosków? 3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin 4. Osobom, które spełniły wymogi formalne Burmistrz Miasta i Gminy Margonin przyznaje stypendium, uwzględniając rekomendację komisji?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Id: EIYUN-UYGWM-SAEQO-OLYKU-EWLDS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.1698

  uchwała nr V/37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2871

  uchwała nr XVI/150/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Margonin w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.346.5963

  uchwała nr XII/112/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany treści statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie z dnia 29 kwietnia 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.294.4760

  uchwała nr 18/1464/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 września 2011r. orzekająca nieważność postanowień § 4 pkt 1 i § 16 ust. 1 Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców stanowiący załącznik do uchwały Nr X/90/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Margonin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.1697

  uchwała nr V/32/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście i Gminie Margonin oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3550

  uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Łobżenicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3549

  uchwała nr VIII /55/2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie miasta i gminy, dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Wysoka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3548

  uchwała nr VIII/51/ 2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3547

  uchwała nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miłosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3546

  uchwała nr X/94/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.