Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3554

Tytuł:

uchwała nr IX/81/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/330/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-22
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy Margonin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 223 pozycja: 3554
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/81/2011 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/330/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230;ostatnia zmiana: Nr 106, poz. 675), w związku z art. 30 ust.6, 6a, 10 i 10a, art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz.1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1; Nr 56, poz. 458; Nr 97, poz. 800; Nr 213, poz. 1650;ostatnia zmiana: Nr 216, poz. 1706) i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) uchwala się, co następuje: § 1. § 13 pkt 2 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVIII/330/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2009 r. otrzymuje brzmienie: ?§ 13. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu: 2)powierzenia wychowawstwa klasy ? w wysokości 100,00 zł miesięcznie,?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie począwszy od roku szkolnego 2011/2012.

Id: NLRFD-VZAYI-EYTBC-QLDXS-VPWXM. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkoły obowiązek ustalenia, w drodze regulaminu, wysokości stosowanych dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z wnioskiem o podwyższenie wysokości dodatku za wychowawstwo klasy, w którym to wskazano źródło finansowania, tzn. poprzez zmniejszenie funduszu nagród dla nauczycieli. Zaproponowano, aby podnieść wysokość dodatku z 65,00 zł brutto miesięcznie do 100,00 zł brutto miesięcznie. Środki, niezbędne na podwyższenie w/w dodatku uzyska się - zmniejszając fundusz nagród z 2,5% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych do 1,8%. Materia, będąca przedmiotem projektu uchwały podlega opiniowaniu przez organizacje związkowe ? zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.). Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniował proponowane zmiany. Projekt uchwały poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr XLV/529/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W trakcie konsultacji nie zostały zgłoszone żadne opinie, uwagi ani wnioski. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Id: NLRFD-VZAYI-EYTBC-QLDXS-VPWXM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.346.5963

  uchwała nr XII/112/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany treści statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie z dnia 29 kwietnia 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.2988

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/410/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2650

  uchwała nr XL/469/2010 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Margonin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.242.3863

  uchwała nr X/90/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia ?Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Margonin?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.102.1707

  uchwała nr III/8/2010 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/269/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3553

  uchwała nr IX/80/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/329/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3552

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/328/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3551

  uchwała nr IX/78/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3550

  uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Łobżenicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3549

  uchwała nr VIII /55/2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie miasta i gminy, dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Wysoka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.