Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3582

Tytuł:

uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-22
Organ wydający:Rada Gminy Olszówka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 224 pozycja: 3582
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR IX/46/2011 RADY GMINY OLSZÓWKA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na  ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod  warunkiem zwrotu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową,  zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane  pod warunkiem zwrotu  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.1591  ze  zm.),  art.96  ust.4  ustawy  z dnia  12  marca  1990  r.  o pomocy  społecznej  (Dz.U.  z 2009  r.  Nr  175,  poz.1362  ze  zm.)  Rada  Gminy  Olszówka  uchwala co następuje:  § 1. Zasiłki  celowe,  okresowe,  na  ekonomiczne  usamodzielnienie,  zwrot  wydatków  na  pomoc  rzeczową  przyznanych  osobie  lub  rodzinie  w uzasadnionych  przypadkach  podlegają  zwrotowi  w całości  lub  w części  gdy  dochód  osoby  lub  rodziny  przekracza  kryterium  dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.  § 2. Uwzględniając  kwotę  zwrotu  wydatków  na  zasiłki  celowe,  okresowe,  ekonomiczne  usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową uwzględnia się wysokość dochodu osoby lub rodziny  w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej :   

Wysokość  dochodu  osoby  lub  rodziny  w stosunku  do  kryterium  dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej  Ponad 100% do 150 %  Ponad 150% do 200%  Ponad 200%  %  zwrotu  wydatków  na  zasiłki  celowe,  okresowe,  ekonomiczne  usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową  25  50  100 

§ 3. Nie  podlega  zwrotowi  zasiłek  celowy  przyznany  niezależnie  od  dochodu  osoby  lub  rodziny , jeżeli został przyznany z powodu poniesionych strat w wyniku zdarzenia losowego,  klęski żywiołowej lub ekologicznej.  § 4. Ustalenie  wysokości  zwrotu  wydatków  na  świadczenia  określone  w §  1,  termin  ich  spłaty z podaniem ilości rat, następuje w drodze decyzji administracyjnej.  § 5. W  przypadkach  szczególnych,  zwłaszcza  jeżeli  żądanie  zwrotu  wydatków  na  udzielone świadczenia niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, bądź stanowiło dla osoby lub  rodziny  nadmierne  obciążenie  można  odstąpić  od  żądania  zwrotu  wydatków  na  udzielone  świadczenie.  § 6. Wykonanie  uchwały  powierza  się  kierownikowi  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Olszówce oraz Wójtowi Gminy Olszówka.  § 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka  Paweł Lasota 
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3733

  uchwała nr XIII/145/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1170

  uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr XLIII/344/10 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane na warunkach zwrotnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/181/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/187/2010 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3581

  uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3580

  uchwała nr VII/72/11 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłecko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3579

  uchwała nr VII/70/11 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu(z wyjątkiem piwa).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3578

  uchwała nr VII/66/11 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kłecko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3577

  uchwała nr 0007.63.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.