Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.226.3617

Tytuł:

uchwała nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasad wydzierżawiania i wynajmowania po raz kolejny tych samych nieruchomości tym samym stronom.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-23
Organ wydający:Rada Miejska Krzywinia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 226 pozycja: 3617
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami

UCHWAŁA NR VIII/50/2011 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasad wydzierżawiania i wynajmowania po raz kolejny tych samych nieruchomości tym samym stronom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 ze zmianami / Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje: § 1. 1. Wyraża się zgodę na zawieranie przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Krzywiń na czas oznaczony powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony. 2. Wyraża się zgodę na zawieranie przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia kolejnych umów dzierżawy lub najmu gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 3. Zawarcie umów określonych w ust. 1 i 2 następuje w przypadkach gospodarczo i społecznie uzasadnionych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Id: LJRQA-RVQFI-JKPKD-BXKPF-TBRYA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4640

  uchwała nr XIII/72/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.44

  uchwała nr XXIX/182/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.318

  uchwała nr XVIII/4/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 13 grudnia 2011 w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów i budynków mienia komunalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.320

  uchwała nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów i budynków mienia komunalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.75

  uchwała nr XXII/172/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

porady prawne online

Porady prawne

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Zasady wynajmowania mieszkań z zasoby mieszkaniowego gminy

  Jakie są zasady wynajmowania mieszkań z zasobu mieszkaniowego gminy?

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Ustanowienie służebności przez gminę

  W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, (...)

 • Ustny wynajem mieszkania

  Jeśli strony umowy chciałyby zawrzeć umowę najmu lokalu na czas oznaczony, dłuższy niż rok i nie zrobią tego w formie pisemnej, to poczytuje się umowę zawartą na (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.226.3616

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.226.3615

  uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.226.3614

  uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.226.3613

  uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przedecz oraz jej jednostkom podległym od dłużników, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ? w ramach pomocy de minimis.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.225.3612

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le -2.4131- 1 - 244/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr X/75//2011 Rady Gminy Lipno z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszaru położonego w północnej części miejscowości Mórkowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.