Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7248

Tytuł:

uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-12
Organ wydający:Rada Gminy Gózd
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 229 pozycja: 7248
Hasła:samorząd terytorialny

UCHWAŁA NR XII/67/2011 RADY GMINY GÓZD z dnia 25 października 2011 r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę  Gózd.  Na  podstawie  podstawie  art.  14  ust.5  ustawy  z dnia  7 września  1991r.  o systemie  oświaty  (  Dz.U.  z 2004r.  Nr  256,  poz.  2572  z późn.  zm.)  oraz  art.18  ust.2  okt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  /  t.j.  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:  § 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę Gózd świadczy dwojakiego rodzaju usługi:  1) Usługę  oświatowo  ?  wychowawczą  ,  bezpłatną  ?  polegającą  na  realizacji  co  najmniej  5 godzinnej  podstawy  programowej wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w statucie przedszkola.  2) Usługę opiekuńczo ? bytową, odpłatną ? polegającą na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru nad dzieckiem  zleconego  przez  rodziców,  stanowiącą  świadczenie  wykraczające  ponad  podstawę  programową  wychowania  przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację.  3. Bezpłatne nauczanie, wychowanie, opieka realizowane są w przedszkolu od godz. 7.30 do godz. 12.30  § 2. Na usługę w § 1 ust.2 składa się:  1) Dostosowanie  do  wieku,  potrzeb  i możliwości  dziecka  zajęć  zapewniających  mu  bezpieczne  funkcjonowanie  w przedszkolu:  a/  przygotowanie  miejsca  zabaw,  wypoczynku  i snu  dziecka,  b/  nauka  samodzielnego  korzystania  z toalety,  mycie  zębów  i spożywanie  posiłków  c/  nadzór  nad  dzieckiem  w trakcie  jego  samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz.  2. Przygotowanie  dzieci  do  udziału  w konkursach  przedszkolnych,  środowiskowych  oraz  imprezach  artystycznych i okolicznościowych .  3. Gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka.  4. Gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy dziecka oraz rozwijające zainteresowania dziecka.  § 3. 1) Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w § 1 ust.2 w wysokości 1,50 zł . Opłatę  pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.  2) Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust.1 oraz liczby godzin, w czasie  których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 1 ust.2.  3) Przez miesiąc rozliczeniowy obowiązujący w przedszkolu rozumie się 20 dni roboczych.  4) W  przypadku  całodniowej  lub  dłuższej  nieobecności  dziecka  w przedszkolu  opłata,  o której  mowa  w pkt.1  podlega  proporcjonalnemu  zmniejszeniu  w miesiącu  następującym  po  miesiącu,  w którym  dziecko  było  nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.  § 4. 1) Umożliwia się stosowanie zwolnienia z opłat określonych w § 3 ust.1 i 2 w przypadku:  ­ wypadków  losowych  rodziców  lub  opiekunów  dziecka  a w  szczególności?  zgon,  trwałe  kalectwo,  długotrwała  choroba, pożar itp.  2) Do udzielenia zwolnień o których mowa w§ 4 ust.1 właściwy jest dyrektor placówki po uzyskaniu akceptacji  organu prowadzącego.  § 5. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 wnoszone są przez rodziców ( opiekunów prawnych ) do dnia 10  każdego miesiąca następującego po miesiącu , w którym świadczona była usługa.  § 6. Rodzice  (  opiekunowie  prawni)  w karcie  zgłoszenia  dziecka  do  przedszkola  deklarują  dzienną  liczbę  godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo ? bytowych o których mowa  w § 2. 

Id: 6BE537DE­1D02­4416­9A90­49F17CDC6B89. Podpisany

Strona 1

§ 7. Szczegółowy zakres odpłatności za usługę opiekuńczo ? bytową o której mowa w § 1 ust. 2 określa umowa  między dyrektorem placówki a rodzicem ( opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilą uczęszczania dziecka  do przedszkola.  § 8. Traci  moc  uchwała  nr  XII/63/2007  Rady  Gminy  Gózd  z dnia  31.08.2007r.  w sprawie  opłaty  za  pobyt  dzieci  w przedszkolu  oraz  uchwała  nr  XXIX/140/2008  Rady  Gminy  w Goździe  z dnia  03.  10.2008r.  w sprawie  zmiany dotyczącej opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Placówki.  § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego .   

Przewodniczący Rady Gminy  Gózd  Waldemar Żaczek

Id: 6BE537DE­1D02­4416­9A90­49F17CDC6B89. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4631

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kowala

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.4544

  uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 29 czerwca 2011r. opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Jastrzębia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3610

  uchwała nr XV/169/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lubaczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1399

  uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lubaczów

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Orzysz

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7247

  uchwała nr 258/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku i nadania jej Statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7246

  uchwała nr 257/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7245

  uchwała nr XIV/65/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7244

  uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7243

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.