Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7249

Tytuł:

uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-12
Organ wydający:Rada Gminy Gózd
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 229 pozycja: 7249
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/70/2011 RADY GMINY GÓZD z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym / Tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych1) Tekst  jednolity  Dz.U.  z 2010r.  Nr  95  poz.  643  z późn.  zm./,  Obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011r  w sprawie  wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych  w podatkach  i opłatach  lokalnych  /  M.P.  Nr  95,poz.961  z 2011r./  Rada  Gminy  w Goździe  uchwala  stawki podatku od nieruchomości na 2012r.  § 1. 1. Od budynków lub ich części mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej ­ 0,65 zł.  2. Od  budynków  lub  ich  części  związanych  z prowadzoną  działalnością  gospodarczą  oraz  od  budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2. . powierzchni użytkowej ­  15,80 zł?  3. Od  budynków  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej ­ 6,50 zł?  4. Od  budynków  związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej ­ 4,45 zł?  5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej ­ 4,60 zł?  6. Od budowli ­ 2 % ich wartości.  7. Od 1m2 powierzchni gruntów:  ­ związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji  gruntów i budynków ­ 0,70 zł.  ­ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ­ 2,36 zł od 1 ha powierzchni  8. Od  pozostałych  gruntów,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego:  ­ od 1m2 powierzchni ­ 0,36 zł?  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2012.   

Przewodniczący Rady Gminy  Gózd  Waldemar Żaczek

Id: 84470258­36F3­43F5­A3F9­42946F74F4F6. Podpisany

Strona 1

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :

­ dyrektywy  92/106/EWG  z dnia  7 grudnia  1992r.  w sprawie  ustanowienia  wspólnych  zasad  dla  niektórych      typów  transportu kombinowanego towarów między  państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992), ­ dyrektywy  1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ). Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie­  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej­  dotyczą  ogłoszenia  tych  aktów  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej­ wydanie specjalne. ­ 

Id: 84470258­36F3­43F5­A3F9­42946F74F4F6. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3821

  uchwała nr XIV/123/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2249

  uchwała nr XL/407/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2158

  uchwała nr XXXI/303/09 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2417

  uchwała nr XLIV/414/2009 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Głogów Młp. w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.115.2127

  uchwała nr LIX/565/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Głogów Małopolski w 2011 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7248

  uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7247

  uchwała nr 258/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku i nadania jej Statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7246

  uchwała nr 257/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7245

  uchwała nr XIV/65/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7244

  uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.