Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7250

Tytuł:

uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-12
Organ wydający:Rada Gminy Gózd
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 229 pozycja: 7250
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/71/2011 RADY GMINY GÓZD z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym / Tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póż. zm./ oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych1) /  Tekst  jednolity  Dz.U.Nr  95,  poz.613  z 2010r.  z późn.  zm./,  Rada  Gminy w Goździe uchwala co następuje:  § 1. 1. Zwalnia  się od podatku od nieruchomości:  a/ grunty , budynki lub ich części  wykorzystywane na cele  użyteczności publicznej z wyłączeniem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej , b/ budynki mieszkalne  w gospodarstwach  rolnych,  c  /  stodoły  i obory  na  gruntach  o powierzchni  nieprzekraczającej  1 ha,  d/  budowle  służące  do  odprowadzania  i oczyszczania  ścieków,  e/  budowle  bezpośrednio  związane  z procesem  poboru  i uzdatniania wody.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa  Mazowieckiego z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2012.   

Przewodniczący Rady Gminy  Gózd  Waldemar Żaczek

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :

­ dyrektywy  92/106/EWG  z dnia  7 grudnia  1992r.  w sprawie  ustanowienia  wspólnych  zasad  dla  niektórych      typów  transportu kombinowanego towarów między  państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992), ­ dyrektywy  1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ). Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie­  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej­  dotyczą  ogłoszenia  tych  aktów  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej­ wydanie specjalne. ­ 

Id: F673C9B9­8432­433A­83E1­1B3302E9606C. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1384

  uchwała nr XVI/108/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: od budynków, budowli i gruntów na 2012r. oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku w 2012r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI.122.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII.95.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2336

  uchwała Nr XLII/590/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Walim z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/94/2004 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Walim oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/99/2004 z dnia 23 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/94/2004 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Walim

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

 • Fundacja a zwolnienie od podatku od nieruchomości

  Jesteśmy fundacją. Wiemy, że fundacje są zwolnione z opłaty podatku od nieruchomości (płaconego do urzędu miasta) wykorzystywanej na cele statutowe (ustawa o fundacjach (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7249

  uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7248

  uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7247

  uchwała nr 258/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku i nadania jej Statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7246

  uchwała nr 257/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7245

  uchwała nr XIV/65/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.