Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7252

Tytuł:

uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r.poz.1591 z późn. zm./ art.10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity; Dz.U. nr 95 z 2010 r.,poz.613 z późn. zm./  Rada Gminy uchwala co następuje:  § 1.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-12
Organ wydający:Rada Gminy Gózd
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 229 pozycja: 7252
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/73/2011 RADY GMINY GÓZD z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym /tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r.poz.1591 z późn. zm./ art.10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12  stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity? Dz.U. nr 95 z 2010 r.,poz.613 z późn. zm./   Rada Gminy uchwala co następuje:   § 1.1)  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:  a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 810 zł  c) powyżej 9 t i poniżej 12 t 900 zł  2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od  liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  3. od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  a) od 3,5 t i poniżej 5,5 t 1210 zł  b) od 5,5 t i poniżej 9 t 1230 zł  c) od 9 t i poniżej 12 t 1440 zł  4. od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  równej  lub  wyższej  niż  12  ton  w zależności  od  liczby  osi  i rodzaju zawieszenia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały  5. od  przyczep  lub  naczep  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  pojazdu:  a) od 7 ton i poniżej 12 ton 420 zł  6. od przyczep lub naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub  wyższą  niż  12  ton  w zależności  od  liczby  osi  i rodzaju  zawieszenia  określa  załącznik  nr  3 do  niniejszej  uchwały  7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  a) mniej niż 30 miejsc 1010 zł  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1350 zł  § 2. . Rada Gminy zwalnia z podatku od środków transportowych  ­ autobusy służące wyłącznie do przewozu uczniów do szkoły.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2012.  640 zł 

Id: D1F0D28F­608C­46F0­B5F5­94840A098004. Podpisany

Strona 1

 

Przewodniczący Rady Gminy  Gózd  Waldemar Żaczek

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

­ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), ­ dyrektywy  1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ). Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie­  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej­  dotyczą  ogłoszenia  tych  aktów  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej­ wydanie specjalne. 

Id: D1F0D28F­608C­46F0­B5F5­94840A098004. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/73/2011   Rady Gminy Gózd   z dnia 17 listopada 2011 r. 

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej niż 12 ton   

Liczba osi  Stawka podatku dla samochodu ciężarowego w zł  i dopuszczalna  Z osią jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub  masa całkowita (w  zawieszeniem uznanym za równoważne  tonach)  nie mniej niż  mniej  niż  1  2  3  Dwie osie  12  13  990  13  14  15  Trzy osie  12  17  19  21  23  25  17  19  21  23  25  830  830  1340  1340  1370  1490  Cztery osie i więcej  1290  1290  1960  2220  14  15  990  990  990 

Z innymi systemami  zawieszenia 

4  1570   1570   1570   1770   990  990  1890   1890   2020   2140   1370   1540   2750   2960  

Strona 1

12  25  27  29 

25  27  29  31 

Id: D1F0D28F­608C­46F0­B5F5­94840A098004. Podpisany

31 

2220 

2960  

Id: D1F0D28F­608C­46F0­B5F5­94840A098004. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/73/2011   Rady Gminy Gózd   z dnia 17 listopada 2011 r. 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do  używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołów pojazdów równej lub wyższej niż 12  ton   

Liczba osi i dopuszczalna  Stawka podatku dla ciągników siodłowych  masa całkowita (w  z naczepą i ciągników balastowych z naczepą  tonach)  i przyczepą w zł  nie mniej niż  mniej niż  Z osią jedną z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoznaczne  2  Dwie osie  12  18  25  31     Trzy osie  12  40     40  1960  2270  2290  2970  18  25  31  1850  1520  1670  1670  2200  1520  2180  2180  3  Z innymi  systemami  zawieszenia  4 

Id: D1F0D28F­608C­46F0­B5F5­94840A098004. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/73/2011   Rady Gminy Gózd   z dnia 17 listopada 2011 r. 

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton   

Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita (w tonach)  nie mniej niż  Stawki podatku dla przyczep  i naczep i pojazdem silnikowym w zł  Z osią jezdną z zawieszeniem pneumatycznym  lub zawieszeniem uznanym za równoważne  2  Jedna oś  12  18  25  18  25     Dwie osie  12  28  33  38  28  33  38     Trzy osie  12  38  38     1150  1260  1470  1610  1080  1080  1180  1560  1480  1480  1680  2170  400  530  590  400  770  860  3  Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  4  mniej niż 

Id: D1F0D28F­608C­46F0­B5F5­94840A098004. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.587.6793

  uchwała nr XI-73-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie :ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa na 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.275.459

  uchwała nr XII/126/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.345.5950

  uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.347.6019

  uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Opodatkowanie gruntu pod stawami

  Dzierżawimy (zwykła umowa; konserwator zabytków nie wyraził zgody abyśmy otrzymali ten grunt w użytkowanie wieczyste) od gminy grunt leżący na terenie zabytkowego (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7251

  uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podstawy naliczenia podatku rolnego na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7250

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7249

  uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7248

  uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7247

  uchwała nr 258/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku i nadania jej Statutu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.