Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7253

Tytuł:

uchwała nr XIV /74 / 2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-12
Organ wydający:Rada Gminy Gózd
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 229 pozycja: 7253
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV /74 / 2011 RADY GMINY GÓZD z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym / tekst jednolity: Dz U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz.U.  z 2006  r.  Nr  136  poz.  969  z późn.zm./,  art.6  ust.13,  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych1) /  tekst  jednolity:  Dz.  U z  2010r.  Nr  95,  poz.  613  z późn.  zm./  oraz  art.  6 ust.9  ustawy  z dnia  30  października 2002r. o podatku leśnym / Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm./ uchwala co następuje:  § 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały .  § 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały  .  § 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  § 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .  § 5. Traci  moc  uchwała  2  grudnia  2005r.  i deklaracji podatkowych .  Nr  XXXVI  w sprawie  /  220  /  określenia  2005  Rady  wzorów  14  dni  od  Gminy  w Goździe  z dnia  formularzy  informacji  dnia  jej  ogłoszenia 

§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .   

Przewodniczący Rady Gminy  Gózd  Waldemar Żaczek

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :

­  dyrektywy  92/106   EWG  z dnia  7 grudnia  1992   r.  w sprawie  ustanowienia  wspólnych  zasad  dla  niektórych   typów   transportu  kombinowanego  towarów  między państwami  członkowskimi  (Dz.Urz. WE L368 z 17.12. 1992 ) ,  ­  dyrektywy  1999  /62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ). Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą Polską   członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku   Urzędowym Unii  Europejskiej ? wydanie specjalne . 

Załącznik do Uchwały Nr XIV /74 / 2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011 r. Zalacznik2.docx

Id: D8F45930­504F­4FA9­950F­5642842FB81A. Podpisany Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7252

  uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 r.poz.1591 z późn. zm./ art.10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity; Dz.U. nr 95 z 2010 r.,poz.613 z późn. zm./  Rada Gminy uchwala co następuje:  § 1.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7251

  uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podstawy naliczenia podatku rolnego na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7250

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7249

  uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7248

  uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 października 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Gózd.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.