Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 11 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2011 - 2032? oraz ?Regulaminu udzielania i rozliczania z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka dotacji celowych na dofinansowanie prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-10
Organ wydający:Rada Gminy Warta Bolesławiecka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 230 pozycja: 3989
Hasła:dotacje,ochrona środowiska

UCHWAŁA NR XII/63/11 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 11 października 2011 r. w  sprawie  zatwierdzenia  ?Programu  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  na  terenie  Gminy  Warta  Bolesławiecka  na  lata  2011  ?  2032?  oraz  ?Regulaminu  udzielania  i rozliczania  z budżetu  Gminy  Warta  Bolesławiecka  dotacji  celowych  na  dofinansowanie  prac  wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest?  Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo  ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  § 1. Zatwierdza się:  1) "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Warta Bolesławiecka na  lata 2011 ? 2032" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  2) " Regulamin  udzielania  i rozliczania  z budżetu  Gminy  Warta  Bolesławiecka  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac  wykonywanych  w związku  z usuwaniem  wyrobów  azbestowych  lub  zawierających azbest" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.  § 3. Traci  moc  uchwała  Nr  XXV/159/09  Rady  Gminy  w Warcie  Bolesławieckiej  z dnia  3 marca  2009r.w  sprawie  ?Programu  unieszkodliwiania  materiałów  i odpadów  niebezpiecznych  zawierających azbest na terenie Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2009?2023?.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.    Przewodniczący Rady  Adam Maksymczyk

Id: B4261938?1ABA?48DF?97A4?911773AF4BD8. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/63/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 11 października 2011 r. Zalacznik1.doc Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Warta Bolesławiecka na  lata 2011 ? 2032  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/63/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 11 października 2011 r. Zalacznik2.doc Regulamin udzielania i rozliczania z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka dotacji celowej na  dofinansowanie prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub  zawierających azbest 

Id: B4261938?1ABA?48DF?97A4?911773AF4BD8. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3132

  uchwała nr XX/119/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia "Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest na terenie GMINY ŁOBŻENICA ? .

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.290.488

  uchwała nr 67/XII/2011 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 14 września 2011r. w sprawie przyjęcia ?Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Blachownia na lata 2011 ? 2032 wraz z inwentaryzacją azbestu i wyrobów zawierających azbest ?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI / 121 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu dofinansowania osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym ?Programem inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Włocławek na lata 2010- 2032?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/262/10 Rady Gminy Krzywda z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzywda na lata 2010-2011".

 • DZ. URZ. 2012.246

  uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/48/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kaliska

porady prawne online

Porady prawne

 • Nielegalne składowanie azbestu

  Wiem, że składowanie rozbiórkowego eternitu/azbest/ jest niezgodne z prawem, ale nie potrafię znaleźć punktualnego artykułu prawnego na ten temat. Jaki paragraf zabrania (...)

 • Emerytura osoby pracującej przy azbeście

  Odmówiono mi prawa do wcześniejszej emerytury uzasadniając to niespełnieniem warunków koniecznych do jej przyznania, warunków, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

  Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/86/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora

 • uchwała nr XVII/85/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Obora

 • uchwała nr XVII/84/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Osiek

 • uchwała nr XVII/83/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin

 • uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.