Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7546

Tytuł:

uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Radziejowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 232 pozycja: 7546
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XII/82/2011 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) w związku  z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku  rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póź. zm), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych1)  § 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:  1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN­1) stanowiący załącznik Nr 1 do  niniejszej uchwały?  2) określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości  (DN­1)  stanowiący  załącznik  Nr  2 do  niniejszej  uchwały?  3) określa  się  wzór  załącznika  do  informacji  lub  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości  ?  ?Dane  o nieruchomościach? (ZN­1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały?  4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości ? ?Dane o zwolnieniach  podatkowych w podatku od nieruchomości? (ZN­1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.  § 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:  1) określa  się  wzór  informacji  w sprawie  podatku  rolnego  (IR­1)  stanowiący  załącznik  Nr  5 do  niniejszej  uchwały?  2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR­1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały?  3) określa  się  wzór  załącznika  do  informacji  lub  deklaracji  na  podatek  rolny  ?  ?Dane  o nieruchomościach  rolnych? (ZR­1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały?  4) określa  się  wzór  załącznika  do  informacji  lub  deklaracji  na  podatek  rolny  ?  ?Dane  o zwolnieniach  i ulgach  podatkowych w podatku rolnym? (ZR­1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.  § 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:  1) określa  się  wzór  informacji  w sprawie  podatku  leśnego  (IL­1)  stanowiący  załącznik  Nr  9 do  niniejszej  uchwały?  2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL­1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały?  3) określa  się  wzór  załącznika  do  informacji  lub  deklaracji  na  podatek  leśny  ?  ?Dane  o nieruchomościach  leśnych? (ZL­1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały?  4) określa  się  wzór  załącznika  do  informacji  lub  deklaracji  na  podatek  leśny  ?  ?Dane  o zwolnieniach  podatkowych w podatku leśnym? (ZL­1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.  § 4. Z  dniem  wejścia  w życie  niniejszej  uchwały,  traci  moc  uchwała  Nr  XXXI/162/2005  Rady  Gminy  Radziejowice  z dnia  24.11.2005r.  w sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  i informacji  o nieruchomościach,  rolny  i leśny.  § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice. 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)  dyrektywy  1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowania  niektórych  typów  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  ?  dotyczą  ogłoszenia  tych  aktów  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany Strona 1

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.   

Przewodniczący Rady Gmniy  Radziejowice  Urszula Ciężka

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 3

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 5

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 6

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 7

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 8

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 9

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 11

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 12

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 13

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 14

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 15

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 16

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 17

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 18

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 19

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 20

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 21

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 22

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 23

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 24

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 25

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011 r.

Id: OGZZR­VKQUE­WYPGO­WNYKK­UVXZW. Podpisany

Strona 26
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7545

  uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7544

  uchwała nr 59/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7543

  uchwała nr 58/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7542

  uchwała nr XIII/39/2011r Rady Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7541

  uchwała nr XIII/38/2011r Rady Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.