Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7547

Tytuł:

uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Radziejowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 232 pozycja: 7547
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XII/83/2011 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.1  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z póź.zm)  oraz  art.  6 ust.  3 ustawy  z dnia  15  listopada  1984  r.  o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póź.zm), uchwala się co następuje:  § 1. Obniża  się  cenę  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  ogłoszoną  w Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011  r.  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011  r.  (M.P.  Nr  95poz.  969  z 2011r.)  z kwoty 74,18  zł  za  1 dt do  kwoty 55,00  za  1 dt.  § 2. Traci  moc  uchwała Nr  XLVI/272/2010 Rady  Gminy  w Radziejowicach  z dnia  26.10.2010  r.  w sprawie  określenia obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego i ma zastosowanie do naliczania podatków począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy  Radziejowice  Urszula Ciężka

Id: KLSTY­YMIDK­ZVVSD­QXTKK­VJKQZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/140/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/449/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2011.302.3616

  uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5601

  uchwała nr XXXVI/141/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.35

  uchwała nr XVIII/231/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Odliczenie podatku VAT od zakupu oleju silnikowego

  Do celów prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodów osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie odliczam podatku VAT od nabytego paliwa silnikowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7546

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7545

  uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7544

  uchwała nr 59/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7543

  uchwała nr 58/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7542

  uchwała nr XIII/39/2011r Rady Gminy Joniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.