Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7550

Tytuł:

uchwała nr IX/79/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy w Troszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 232 pozycja: 7550
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR IX/79/11 RADY GMINY W TROSZYNIE z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1m2 powierzchni, 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielajace tych świadczeń - 3,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Id: DNYOT-YBOCW-RXLSI-MLLPR-PYQBD

Strona 1

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. traci moc Uchwała Nr XXX/241/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010r. ze zmianami w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Brzeziński

Id: DNYOT-YBOCW-RXLSI-MLLPR-PYQBD

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7503

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010 r. Nr XXX/241/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.100

  uchwała nr X/90/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Uchwale NR IX/79/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4597

  zarządzenie nr UG.0050.7.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.198.5515

  uchwała nr XXII/176/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6148

  uchwała nr XXX/241/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7549

  uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7548

  uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7547

  uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7546

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.7545

  uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.