Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7824

Tytuł:

uchwała nr 68/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Miasta Podkowy Leśnej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7824
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR 68/XV/2011 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 póź. zm.), w związku z art.10 ust. 1-2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)  (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: § 1.  Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :  1. od samochodów ciężarowych w zależności od odpuszczalnej masy całkowitej pojazdu : a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 558,00 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 894,00 zł c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.117,00 zł 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów - od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.341,00 zł 4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do uchwały. 5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.117,00 zł 6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 7. od autobusów , w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc ? 1.341,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 1.787,00 zł § 2.  ID: IDSJF-ZUQQK-LGXTU-MAYAK-BLPIH. Podpisany. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Strona 1 / 6

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 1.787,00 zł § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012. 

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury  przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez  Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej Bogusław Jestadt  

Załącznik nr 1  do uchwały Nr 68/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 2 

ID: IDSJF-ZUQQK-LGXTU-MAYAK-BLPIH. Podpisany.

Strona 2 / 6

 

Załącznik nr 1  do uchwały Nr 68/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 2 

ID: IDSJF-ZUQQK-LGXTU-MAYAK-BLPIH. Podpisany.

Strona 3 / 6

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 2 

Załącznik nr 2  do uchwały Nr 68/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

ID: IDSJF-ZUQQK-LGXTU-MAYAK-BLPIH. Podpisany.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 4 

Strona 4 / 6

Załącznik nr 2  do uchwały Nr 68/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 4 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 68/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W §1 PKT 6 

ID: IDSJF-ZUQQK-LGXTU-MAYAK-BLPIH. Podpisany.

Strona 5 / 6

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 68/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W §1 PKT 6 

ID: IDSJF-ZUQQK-LGXTU-MAYAK-BLPIH. Podpisany.

Strona 6 / 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.996

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3016

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3189

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3131

  uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7823

  uchwała nr 67/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7822

  uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/59/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011 roku określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7821

  uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7820

  uchwała nr XII/76/ 2011 Rady Gminy Korczew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7819

  uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.