Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7829

Tytuł:

uchwała nr XI/56/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Gniewoszów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7829
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XI/56/11 RADY GMINY GNIEWOSZÓW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na  obszarze gminy Gniewoszów na 2012r.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z  2001r  Nr  142,  poz.1591 z  późn.  zm./,  art.  4 ust.1  i ust.5  ustawy  z dnia  30  października  2002r  o podatku  leśnym  / Dz.  U.  Nr  200  poz.1682  z późn.  zm./,  oraz  Komunikatu  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  20  października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej  przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. / M.P. Nr 95, poz.970 / Rada Gminy uchwala co następuje:  § 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na  obszarze gminy z kwoty 186,68 zł za 1m3 do kwoty 160,00 zł za 1m3.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego i obowiązuje od 01 stycznia 2012r.   

Przewodnicząca Rady Gminy  Maria Halina Banaś

Id: JABEA­RRFPN­VCTIP­GQWPP­LAVKB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6309

  uchwała nr XLI/228/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6483

  uchwała nr XI/63/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7828

  uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6098

  uchwała nr XXXII/103/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3587

  uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Borowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2012 roku .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7828

  uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7827

  uchwała nr 71/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7826

  uchwała nr 70/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7825

  uchwała nr 69/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7824

  uchwała nr 68/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.