Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7861

Tytuł:

uchwała nr XVI/66/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:RADA GMINY RYBNO
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7861
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XVI/66/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn.zm .) Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje: § 1. 1) Zwalnia się w 2012r. z podatku od środków transportowych:  a) Środki transportowe wykorzystywane do dowożenia uczniów do szkół z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, b) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej i leśnej. 2) Zwolnienia § 1 stosuje się z uwzględnieniem przepisów : Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE  w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej Dz. Urz. L Nr 337  z 21/12/2007, Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/06 z dnia 15 grudnia 2006 r.  w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Dz. Urz. L Nr 379  z 28/12/2006 oraz przepisów o pomocy publicznej, ustawa z 30 kwietnia 2004  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U. z 2007 roku Nr 59  poz.404.oraz z 2008 r. Nr 93,poz.585 oraz z 2010r. Nr 18,poz.99 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr  121,poz.810) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie  zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311) § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r. 

ID: LQDFX-XDWGR-NSQYH-KALPN-EVZKU. Podpisany.

Przewodnicząca Rady Strona 1 / 2 Gminy Rybno Henryka Jędrzejczak

Przewodnicząca Rady Gminy Rybno Henryka Jędrzejczak

ID: LQDFX-XDWGR-NSQYH-KALPN-EVZKU. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57

  uchwała Nr XII/89/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2849

  uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1458

  uchwała nr XV/67/12 Rady Gminy Mały Płock z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwalę w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Przedawnienie zadłużenia z tytułu składek na ZUS a zmiana ustawy

  W jakim terminie następuje przedawnienie składek należnych w latach 2002-2005, stosuje się termin 10 czy 5-letni?

 • Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

  Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy czynsz wpłacają na konto bankowe. Czy muszę mieć w roku 2014 kasę fiskalną ?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7860

  uchwała nr XVI/65/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7859

  uchwała nr XVI/64/ /11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7858

  uchwała nr XVI/63/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7857

  uchwała nr XVI/62/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7856

  uchwała nr XVI/61/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.