Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7862

Tytuł:

uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Stanisławów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7862
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XII/55/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  8,  art.  40  ust.  1,  art.  41  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) oraz  art.  5 i  7 ust.  3 ustawy  z dnia  12 stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613  z poźn.  zm.)  Rada  Gminy  postanawia  co  następuje:  § 1. Ustala  się  następujące  stawki  roczne  podatku  od  nieruchomości  od  osób  fizycznych  i prawnych  oraz  jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej:  1. Od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji  gruntów i budynków od 1m? powierzchni, 0,81 zł  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni, 4,33 zł  c) pozostałych, z tego:  1) zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego od 1m? powierzchni, 0,25 zł  2) zajętych  pod  sztuczne  zbiorniki  wodne,  określone  w ewidencji  gruntów  i budynków  symbolem  ?Ws?  (wody  stojące), niezaliczanych do gruntów ujętych w lit. b., od 1 m? powierzchni, 0,43 zł  3) innych pozostałych od 1 m? powierzchni, 0,27 zł  2. Od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych od 1m? powierzchni użytkowej, 0,15 zł  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m? powierzchni użytkowej, 18,60 zł  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od  1m? powierzchni użytkowej, 10,24 zł  d) związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m? powierzchni użytkowej, 4,20 zł  e) pozostałych, w tym:  ­ zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego od 1m? powierzchni użytkowej, 4,60 zł  ­ domków letniskowych od 1m? powierzchni użytkowej, 7,36 zł  ­ innych budynków pozostałych, lub ich części, od 1m? powierzchni użytkowej, 4,10 zł.  3. Od budowli ­ ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 ­7 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych, 2%  § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:  1. grunty,  budynki  i budowle  wykorzystywane  w zakresie  ochrony  przeciwpożarowej,  bezpieczeństwa  publicznego,  ochrony  środowiska,  zbiorowego  zaopatrzenia  mieszkańców  w wodę  i odprowadzania  ścieków,  działalności kulturalnej i sportowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,  2. grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem ?dr?(droga) niestanowiące dróg publicznych  w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  § 3. Traci moc uchwała nr XI/44/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia  stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. 

Id: ZDCZE­AWBLW­YDFZE­XWFIN­YCBKJ. Podpisany Strona 1

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.   

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Kopacz

Id: ZDCZE­AWBLW­YDFZE­XWFIN­YCBKJ. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XII/.../2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek  podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.  Nr  95,  poz.  613  z późn.  zm.)  Rada  Gminy,  w drodze  uchwały  określa  wysokość  stawek  podatku  od  nieruchomości i zwolnień z tego podatku.  Przy  określaniu  wysokości  stawek,  o których  mowa  w art.  5 ust.2,3  i 4  w/w  ustawy,  rada  gminy  może  różnicować  ich  wysokość  dla  poszczególnych  rodzajów  przedmiotów  opodatkowania.  Może  również  wprowadzić inne zwolnienia niż określone w ustawie.  Niewielki  wzrost  stawek  podatku  od  nieruchomości  dla  poszczególnych  przedmiotów  opodatkowania  podyktowany  jest  chęcią  utrzymania  stabilnej  polityki  podatkowej,  a także  zapewnienia  mieszkańcom  gminy  oraz  podmiotom  gospodarczym  działającym  na  jej  terenie  możliwości  prawidłowego  i terminowego  wywiązywania się z nałożonych obowiązków podatkowych.  Zastosowanie  zwolnienia  z podatku  od  nieruchomości  gruntów  i budynków  służących  do  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  mienia  komunalnego,  z wyjątkiem  wykorzystywanych  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej, podyktowane zostało tym, że gmina sama musiałaby naliczyć sobie podatek, co nie prowadziłoby  do zwiększenia budżetu gminy.  Zwolnienie  gruntów  oznaczonych  w ewidencji  gruntów  i budynków  jako  drogi  ?dr?,  nie  stanowiące  dróg  publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, z wyłączeniem zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej, dotyczy dróg śródpolnych. 

Id: ZDCZE­AWBLW­YDFZE­XWFIN­YCBKJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/262/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2792

  uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

 • Fundacja a zwolnienie od podatku od nieruchomości

  Jesteśmy fundacją. Wiemy, że fundacje są zwolnione z opłaty podatku od nieruchomości (płaconego do urzędu miasta) wykorzystywanej na cele statutowe (ustawa o fundacjach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7861

  uchwała nr XVI/66/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7860

  uchwała nr XVI/65/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7859

  uchwała nr XVI/64/ /11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7858

  uchwała nr XVI/63/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7857

  uchwała nr XVI/62/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.