Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7863

Tytuł:

uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Stanisławów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7863
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XII/56/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012  i zwolnień z tego podatku.  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001r.  Nr  142,poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 i art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U  z 2006r. Nr 136,poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia, co następuje:  § 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszoną w komunikacie  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta(M.P.  Nr 95, poz. 969 ), z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt. Stanowi ona podstawę do obliczenia podatku  rolnego na obszarze gminy Stanisławów na rok 2012.  § 2. Zwolnić  z podatku  rolnego  grunty  wykorzystywane  na  cele  związane  z ochroną  przeciwpożarową,  z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  § 3. Traci  moc  uchwała  nr  XI/45/2011  Rady  Gminy  Stanisławów  z dnia  9 listopada  2011  r.  w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.   

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Kopacz

Id: GUGCA­KCVVR­NLECK­EMYZK­NWDLT. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XII/.../2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny  skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.  Ze względu na trudną sytuację ekonomiczno ­ finansową mieszkańców gminy, proponuje się obniżyć średnią  cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za  1 dt na obszarze gminy Stanisławów.  Propozycja ta podyktowana jest tym, iż na terenie gminy plony zbóż kształtują się poniżej średniej krajowej.  Obniżone  zbiory  zbóż  będą  wpływać  również  na  zmniejszenie  produkcji  zwierzęcej  w gospodarstwach,  a zatem oceniamy, że sytuacja ekonomiczno ­ finansowa rolników będzie trudniejsza.  Propozycja  zwolnienia  z podatku  rolnego  gruntów  wykorzystywanych  na  cele  związane  z ochroną  przeciwpożarową,  podyktowana  jest  tym,  iż  na  terenie  gminy  Stanisławów  znajdują  sie  grunty,  które  są  wykorzystywane do celów przeciwpożarowych. Są to place manewrowe i ćwiczebne, służące do organizowania  zawodów  strażackich  i ćwiczeń  oraz  baseny  przeciwpożarowe,  remizy  i garaże  strażackie.  Grunty  te  w ewidencji  gruntów  i budynków  są  sklasyfikowane  jako  grunty  rolne  z odpowiednią  klasą  gleboznawczą.  Mimo,  że  są  zabudowane,  nie  są  wyłączone  z klasyfikacji  użytków  rolnych  i w  związku  z tym  podlegają  opodatkowaniu podatkiem rolnym. 

Id: GUGCA­KCVVR­NLECK­EMYZK­NWDLT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.348.6027

  uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2711

  uchwała Nr XII / 80 /11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.324.5388

  uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego na obszarze gminy, na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.605

  uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2297

  uchwała Nr XXXVII/339/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7862

  uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7861

  uchwała nr XVI/66/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7860

  uchwała nr XVI/65/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7859

  uchwała nr XVI/64/ /11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7858

  uchwała nr XVI/63/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.