Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7864

Tytuł:

uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Stanisławów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7864
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XII/57/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie  gminy Stanisławów.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:  § 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, a mianowicie:  1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.   

Dopuszczalna masa całkowita w tonach  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  Stawka podatku w złotych  620  920  1 230 

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności  od liczby osi i rodzaju zawieszenia:   

Liczba osi i dopuszczalna masa  całkowita (w tonach)  nie mniej niż  mniej niż  1  2  12  13  14  15  12  17  19  21  23  25  12  25  27  29  31  13  14  15  3 osie  17  19  21  23  25  4 osie i więcej  25  27  29  31  1 940  2 040  2 040  2 040  2 040  1 940  2 450  2 450  2 600  2 600  1 640  1 640  1 940  1 940  1 940  1 940  1 640  1 640  1 940  1 940  1 940  1 940  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym  lub zawieszeniem uznanym za równoważne­ stawki  podatku w złotych  3  2 osie  1 640  1 640  1 640  1 640  1 640  1 640  1 640  1 640  Inne systemy zawieszenia osi  jezdnych­ stawki podatkuy  w złotych  4 

3. Od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą,  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, stawka podatku wynosi 1430 zł.  4. Od  ciągników  siodłowych  i balastowych,  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą,  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  równej  lub  wyższej  niż  12  ton,  w zależności  od  liczby  osi  i rodzaju zawieszenia.   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu  pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik  Id: EGKEC­KWPUS­UPUQY­CNEDT­IEDYA. Podpisany Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  Inne systemy  zawieszenia osi  Strona 1

balastowy+przyczepa (w tonach)  nie mniej niż  1  12  18  25  31  12  40 

za równoważne­ stawki podatku w złotych  mniej niż  2  2 osie  18  25  31  3 osie  40  1 810  2 040  1 810  1 810  1 810  1 810  3 

jezdnych­ stawki  podatku w złotych  4  1 810  1 810  1 810  2 050  1 810  2 700 

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego: ­ stawka podatku wynosi 930 zł.  6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub  wyższą  niż  12  ton  w zależności  od  liczby  osi  i rodzaju  zawieszenia,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:   

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu  pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w  tonach)  nie mniej niż  mniej niż  1  2  12  18  25  12  28  33  38  12  38  18  25  2 osie  28  33  38  3 osie  38  1 020  1 020  1 430  1 740  820  870  1 020  1 230  820  1 330  1 430  1 800  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  równoważne­ stawki podatku w złotych  3  1 oś  820  820  1 020  820  1 020  1 020  Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych­ stawki  podatku w złotych  4 

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia.   

Liczba miejsc do siedzenia  a) mniej niż 30 miejsc  b) 30 miejsc i więcej  Stawka (w złotych) dla autobusów  1 040  1 340 

§ 2. Wpłaty podatku od środków transportowych dokonuje się bez wezwania, w dwóch ratach proporcjonalnie  do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września roku podatkowego  na konto Urzędu Gminy BS Mińsk Maz. O/Stanisławów.  § 3. Traci  moc  Uchwała  Nr  XI/47/2011  Rady  Gminy  Stanisławów  z dnia  9 listopada  2011  r.  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów  oraz zwolnień w tym podatku.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  opublikowania  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 

Id: EGKEC­KWPUS­UPUQY­CNEDT­IEDYA. Podpisany

Strona 2

 

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Kopacz

Id: EGKEC­KWPUS­UPUQY­CNEDT­IEDYA. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie do  projektu  uchwały  Nr  XII/.../2011  Rady  Gminy  Stanisławów  z dnia  1 grudnia  2011  r.  w sprawie  określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.  Art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) obliguje  rady  gmin  do  określenia  stawek  podatku  od  środków  transportowych.  Stawka  podatku  nie  może  przekroczyć  górnych  granic  stawek  kwotowych  określonych  w Obwieszczeniu  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011  r.  w sprawie  górnych  stawek  kwotowych  podatków  i opłat  w 2012  r.(M.P.  Nr  95,  poz.961).  Stawka  podatku  od  środków  transportowych  wymienionych  w art.  8 pkt  2,  4 i  6 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych  nie  może  być  niższa  od  stawek  kwotowych  określonych  w załącznikach  nr  1,2  i 3  Obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  20  października  2011  r.  w sprawie  stawek  podatku  od  środków  transportowych  obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962).  Przy ustalaniu stawek zastosowano zróżnicowanie w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi  oraz rodzaju zawieszenia poszczególnych pojazdów.  Stawki  podatku  określone  w uchwale  nie  przekraczają  stawek  maksymalnych  ustalanych  corocznie  przez  Ministra  Finansów,  a w  przypadku  stawek  określonych  w §  1 pkt  2,  4 i  6 uchwały  są  wyższe  od  stawek  minimalnych określonych w załączniku 1­3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  Podjęcie uchwały jest podstawą do wymiaru i poboru podatku od środków transportowych. 

Id: EGKEC­KWPUS­UPUQY­CNEDT­IEDYA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3487

  uchwała nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.81

  uchwała nr XXXIX/209/2010 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2809

  uchwała nr VII/17/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/78/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Stanisławów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4892

  uchwała nr VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Stanisławów

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7863

  uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7862

  uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7861

  uchwała nr XVI/66/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7860

  uchwała nr XVI/65/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7859

  uchwała nr XVI/64/ /11 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.