Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7865

Tytuł:

uchwała nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Miejska w Mogielnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7865
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XXI/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W MOGIELNICY z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od  nieruchomości i leśny.  Na podstawie : ? art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 póz.  1591  z 2001r.  tekst  jednolity  z późn.  zmianami/  oraz  :  ?  art.  6a  ust.  11  ustawy  z dnia  15  listopada  1984  r.  o podatku  rolnym  /  tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  136  poz.  969  z 2006  r.  ze  zm.  /  ?  art.  6 ust.13  ustawy  z dnia  12  stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) / tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz. 613, z 2010 ze zm. / ? art.6  ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002. o podatku leśnym / tekst jednol. Dz.U. Nr 200 poz1682 z 2002 ze zm/  uchwala się co następuje :  § 1. Określa się wzory formularzy informacji i deklaracji które stanowią załączniki do niniejszej uchwały tj. 1.  załącznik nr 1 DR­1 deklaracja na podatek rolny 2. załącznik nr 2 IR­1 informacja w sprawie podatku rolnego 3.  załącznik  nr  3 ZR­1/A  dane  o nieruchomościach  rolnych  4.  załącznik  nr  4 ZR­1/B  dane  o zwolnieniach  podatkowych  w podatku  rolnym  5.  załącznik  nr  5 DN­1  deklaracja  na  podatek  od  nieruchomości  6.  załącznik  nr  6 IN­1  informacja  w sprawie  podatku  od  nieruchomości  7.  załącznik  nr  7 ZN­1/A  dane  o nieruchomościach  8.  załącznik  nr  8 ZN  ­1/B  dane  o zwolnieniach  podatkowych  w podatku  od  nieruchomości  9.  załącznik  nr  9 DL­1  deklaracja na podatek leśny 10. załącznik nr 10 IL­1 informacja w sprawie podatku leśnego 11. załącznik nr 11 ZL­ 1/A  dane  o nieruchomościach  leśnych  12.  załącznik  nr  12  ZL­1/B  dane  o zwolnieniach  podatkowych  w podatku  leśnym  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mogielnicy.  § 3. Uchyla  się  Uchwałę  Rady  Miejskiej  w Mogielnicy  Nr  XXXII/204/2008  z dnia  27  listopada  2008r.  w sprawie  ustalenia  wzorów  formularzy  informacji,  deklaracji  i załączników  na  podatek  rolny  od  nieruchomości  i leśny  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  jej  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego, nie wcześniej niż 1 stycznia 2012r.   

Przewodniczący Rady  Miejskiej w Mogielnicy  inż. Jarosław Zawalich

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowania  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999).  Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  ?  dotyczą  ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy

Id: VVRSM­EYMTT­QXGIO­VYBCW­HRYUU. Podpisany Strona 1

z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc DR­1 deklaracja na podatek rolny  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc IR­1 informacja w sprawie podatku rolnego  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc ZR­1/A dane o nieruchomościach rolnych  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik4.doc ZR­1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik5.doc DN­1 deklaracja na podatek od nieruchomości  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik6.doc IN­1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości 

Id: VVRSM­EYMTT­QXGIO­VYBCW­HRYUU. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik7.doc ZN­1/A dane o nieruchomościach  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik8.doc ZN ­1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik9.doc DL­1 deklaracja na podatek leśny  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik10.doc IL­1 informacja w sprawie podatku leśnego  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik11.doc ZL­1/A dane o nieruchomościach leśnych  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik12.doc

Id: VVRSM­EYMTT­QXGIO­VYBCW­HRYUU. Podpisany

Strona 3

ZL­1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym 

Id: VVRSM­EYMTT­QXGIO­VYBCW­HRYUU. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany niektórych załączników do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6159

  uchwała nr XLII/219/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3245

  uchwała nr 73/XV/2011 Rady Gminy Dubiecko z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 • DZ. URZ. 2011.170.3898

  uchwała nr 0007.XIV.106.2011 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji oraz załączników na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny obowiązujących na terenie gminy Suchy Dąb

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7864

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7863

  uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7862

  uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7861

  uchwała nr XVI/66/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7860

  uchwała nr XVI/65/2011 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.