Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7867

Tytuł:

uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Suchożebry
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7867
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR IX/45/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142 ,  poz. 1591 z póź. zmianami/ oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach  lokalnych /Dz.U z 2010r Nr 95,poz.613 z póź. zmianami/ w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia  19  października  2011r  w sprawie  górnych  stawek  kwotowych  podatków  i opłat  lokalnych  w 2012r/MP  Nr95,poz.961/ Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje:  § 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:  1) od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni ? 0,77zł,  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni ? 4,33  zł,  c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni ­ 0,12zł  2) od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej ­ 0,35zł,  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej ? 16,86zł  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  od 1 m2 powierzchni użytkowej ­ 10,24 zł,  d) związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej ­ 3,79zł  e) pozostałych  ,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej ? 3,33zł,  3) od budowli ? 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3­7 ustawy z dnia 12 stycznia  1991r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r nr 95,poz.613 z póź. zmianami/.  § 2. Zwalnia  się  od  podatku  od  nieruchomości  budynki  i grunty  związane  z działalnością  w zakresie  ochrony  przeciwpożarowej,  ładu  i porządku  publicznego,  z wyjątkiem  wykorzystywanych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  § 3. Traci  moc  Uchwała  Rady  Gminy  Suchożebry  Nr  XXX/191/2010  z dnia  8 listopada  2010r.  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r 

Id: CRBVC­ACQZP­IEAAZ­CRORS­LKXPL. Podpisany

Strona 1

 

Przewodnicząca Rady  Marzena Komar

Id: CRBVC­ACQZP­IEAAZ­CRORS­LKXPL. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6304

  uchwała nr XVIII/134/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7866

  uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Suchożebry.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7865

  uchwała nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7864

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7863

  uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7862

  uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.