Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7868

Tytuł:

uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Suchożebry
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7868
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR IX/46/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień  w tym podatku 

Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  8,  Ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  /Dz.  U.  z 2001  r  Nr  142  poz.  1591  z późn.  zmianami/  art.  10  ust.  1 i  art.  12  ust.  4,  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  /Dz.  U.  z 2010r  Nr  95  poz.  613  z późn.  zmianami/  w związku  z obwieszczeniem  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011r  w sprawie  wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych  w podatkach  i opłatach  lokalnych /M.P.Nr 95, poz 961/ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października  2011r  w sprawie  stawek  podatku  od  środków  transportowych  obowiązujących  w 2012r  /M.P.Nr 95, poz. 962/ Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje:  § 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:  1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  a) powyżej3,5 tony do 5,5 tony włącznie ? 595zł  b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie ? 849zł  c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton ? 957zł  2) Od  samochodów  ciężarowych  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  niż  12  ton  ?  w zależności  od  liczby  osi  ,dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia ? stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały  3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej  12 ton ? 1180zł  4) Od  ciągników  siodłowych  i balastowych,  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdu  równej  lub  wyższej  niż  12  ton  w zależności  od  liczby  osi  i dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą  równą  lub  wyższą  niż  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego  w zależności  od  liczby  osi  i dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia  zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.  6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ? 678zł  7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  a) mniej niż 30 miejsc ­ 1190zł,  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ­ 1796zł 

Id: XVULM­AMGLJ­WVYHL­QBSCX­IPNTY. Podpisany

Strona 1

§ 2. Zwalnia  się  z podatku  od  środków  transportowych  samochody  ciężarowe  wykorzystywane wyłącznie do celów ochrony przeciwpożarowej.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXX/193/2010  Rady  Gminy  Suchożebry  z dnia  8 listopada  2010r.  w sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych i zwolnień w tym podatku.  § 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r.    Przewodnicząca Rady  Marzena Komar

Id: XVULM­AMGLJ­WVYHL­QBSCX­IPNTY. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011 r. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej  lub wyższej niż 12 ton ? w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej  pojazdu i rodzaju zawieszenia 

Liczba osi i dopuszczalna masa  całkowita w tonach  Nie mniej niż  Mniej  niż  1  12  15  12  23  12  29  2  15 

Stawka podatku /w złotych/  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  równoważne  3  Dwie osie  978  1040  Trzy osie  1107  1242  Cztery osie i więcej  1465  2018  Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  4  1242  1542  1532  1915  2018  2857 

23 

29 

  Przewodnicząca Rady  Marzena Komar

Id: XVULM­AMGLJ­WVYHL­QBSCX­IPNTY. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011 r. Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania  łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  równej lub wyższej niż 12 ton ? w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy  całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu  pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy+  przyczepa (w tonach)  Nie mniej niż  Mniej  niż 

Stawka podatku /w złotych/ 

1  12  25  31  12  40 

Oś jezdna (osie jezdne)  z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za  równoważne  2  3  Dwie osie  25  1128  31  1351  1718  Trzy osie  40  1532  2111 

Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  4  1221  1465  2209  2102  2857 

  Przewodnicząca Rady  Marzena Komar

Id: XVULM­AMGLJ­WVYHL­QBSCX­IPNTY. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011 r. Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych  wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ?  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju  zawieszenia. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu  pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w  tonach)  Nie mniej niż  Mniej  niż  1  12  25  12  28  33  38  12  38 

Stawka podatku /w złotych/ 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne  2  3  Jedna oś  25  455  616  Dwie osie  28  564  33  900  38  1071  1413  Trzy osie  38  849  1242 

Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  4  564  735  668  1040  1584  2080  1180  1573 

  Przewodnicząca Rady  Marzena Komar

Id: XVULM­AMGLJ­WVYHL­QBSCX­IPNTY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7867

  uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7866

  uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Suchożebry.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7865

  uchwała nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7864

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7863

  uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.