Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7933

Tytuł:

uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Maciejowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7933
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/78/2011 RADY GMINY MACIEJOWICE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości  na rok 2012  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  Nr  142,  poz.1591  z późn.  zm.)  ,  art.5  i art.7  ust  3 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  roku  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (  Dz.  U.  z 2010r.  Nr  95,  poz.613  z późn.  zm.)  oraz  Obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011  roku  w sprawie  górnych  granic  stawek  kwotowych  podatków  i opłat  lokalnych  w 2012  roku  (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Maciejowice uchwala co następuje:  § 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości :  1) od gruntów :  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków od 1m? powierzchni ­ 0,60 zł  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni­ 4,10 zł  c) zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizację  pożytku  publicznego od 1 m2 ­ 0,30 zł  d) pozostałych­ 0,30 zł  2) od budynków lub ich części :  a) mieszkalnych od 1m? powierzchni użytkowej­ 0,35 zł  b) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m? powierzchni użytkowej : ­13,00 zł  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  od 1m? powierzchni użytkowej ­ 9,00 zł  d) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m? powierzchni użytkowej ­ 4,45 zł  e) zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej ­ 3,70 zł  f) letniskowych­ 3,70 zł  g) pozostałych­ 3,70 zł  3) od budowli (ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3 ? 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  roku o podatkach i opłatach lokalnych)­ 2%  § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :  1) Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne do powierzchni użytkowej 300 m? z wyłączeniem powierzchni zajętej  na prowadzenie działalności gospodarczej.  2) Nieruchomości, budynki lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej z wyłączeniem powierzchni zajętej  na prowadzenie działalności gospodarczej.  3) Grunty  i budynki  lub  ich  części  zajęte  na  potrzeby  ochrony  bezpieczeństwa  ludzi,  mienia  oraz  porządku  publicznego z wyłączeniem powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maciejowice.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego . 

Id: SQVHX­VRHWG­CQTJG­JTQMW­MSIVS. Podpisany

Strona 1

 

Przewodniczący Rady  Jacek Łoskot

Id: SQVHX­VRHWG­CQTJG­JTQMW­MSIVS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2776

  uchwała nr XV/92/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2223

  uchwała nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3304

  uchwała nr XV/155/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3252

  uchwała nr XVIII/70/11 Rady Gminy Markowa z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7932

  uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr VIII/52/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7931

  uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7930

  uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7929

  uchwała nr XIII/54/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny drewna do wymiaru podatku leśnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7928

  uchwała nr XIII/53/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.