Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7936

Tytuł:

uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Maciejowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7936
Hasła:opłaty

UCHWAŁA NR XIV/81/2011 RADY GMINY MACIEJOWICE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012.  Na podstawie art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200,  poz. 1682 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136,  poz.  969  z późn.  zm.),  art.  6 ust.12,art.  19  pkt.  2 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  roku  o podatkach  i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późn. zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ­  Ordynacja  podatkowa  (Dz.  U.  z 2005  roku  Nr  8,  poz.60  z późn.  zm.)  i art.18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Maciejowice  uchwala, co następuje :  § 1. 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości należnych od osób  fizycznych w drodze inkasa.  2. Do  należności  podatkowych  objętych  łącznym  zobowiązaniem  pieniężnym  określonym  w art.6c  ust.1  i 2  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz.969 z późn. zm.) ? zapis  ust.1 stosuje się odpowiednio.  3. Zarządza się na terenie gminy pobór opłaty targowej w drodze inkasa.  § 2. 1. Inkaso podatków określonych w § 1 ust.1 i 2 powierza się sołtysom.  2. Inkaso opłaty targowej określonej w § 1 ust.3 powierza się:  1) Panu Bolesławowi Dominiak ? pracownikowi Urzędu Gminy w Maciejowicach  2) Panu Wacławowi Krogulec ? pracownikowi Urzędu Gminy w Maciejowicach  § 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatków w wysokości 8 % od zainkasowanych kwot oraz 120,00 zł  stałej prowizji kwartalnie.  § 4. 1. Terminem płatności podatków dla inkasentów jest najpóźniej trzeci dzień następujący po ostatnim dniu,  w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić.  2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.  § 5. Zarządzenie  poboru  podatków  i opłat  w drodze  inkasa  nie  wyklucza  uiszczania  należności  przez  podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy Rachunek bankowy.  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maciejowice.  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.   

Przewodniczący Rady  Jacek Łoskot

Id: HECXD­IKULF­FONXO­JISOE­IVQCR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1674

  uchwała nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2835

  uchwała nr XVII.121.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.39

  uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

 • Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

  Czy sprzedaż towaru w domu klienta na jego zamówienie np. telefoniczne jest handlem obwoźnym i czy podlega opłacie targowej z tytułu prowadzonego handlu?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7935

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7934

  uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawiew ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7933

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7932

  uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr VIII/52/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7931

  uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.