Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7937

Tytuł:

uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawiew sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Maciejowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7937
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/82/2011   RADY GMINY MACIEJOWICE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawiew sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym  podatku na rok 2012.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz.  1591  z późn.  zm.)  i art.  10  ust.  1,  art.  12  ust.  4 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  z 2006  r.  Nr  121,  poz.  844  z późn.  zm.),  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011  roku  w sprawie  górnych  granic  stawek  kwotowych  podatków  i opłat  lokalnych  w 2011  roku  (M.P.  z 2011r.  Nr  95,  poz.  961),  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  20  października  2011  roku  w sprawie  stawek  podatku  od  środków  transportowych  obowiązujących  w 2012  roku  (M.P.  z 2011r.  Nr  95,  poz.  962)  Rada  Gminy Maciejowice uchwala, co następuje:  § 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:  1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t w zależności  od dopuszczalnej masy całkowitej.   

Dopuszczalna masa całkowita w tonach  Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  Powyżej 9 t i poniżej 12 t  Stawka podatku (w złotych)  560,00  850,00  1 100,00 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t w zależności  od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia osi jezdnych.   

Liczba osi  Dwie osie  Trzy osie  Cztery osie i więcej  Cztery osie i więcej  Dopuszczalna masa całkowita w (tonach)  oraz rodzaj zawieszenia osi jezdnych  równa lub wyższa niż 12 t (każdy rodzaj  zawieszenia osi jezdnych)  równa lub wyższa niż 12 t (każdy rodzaj  zawieszenia osi jezdnych)  równa lub wyższa niż 12 t i poniżej 29 t  (każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych)  równa lub wyższa niż 29 t (każdy rodzaj  zawieszenia osi jezdnych)  Stawka podatku (w złotych)  2 200,00  2 100,00  2 200,00  2 700,00 

3) od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t w zależności od dopuszczalnej  masy całkowitej.   

Dopuszczalna masa całkowita w tonach  Od 3,5 t i poniżej 12 t  Stawka podatku (w złotych)  1 300,00 

4) od ciągników  siodłowych  i balastowych przystosowanych  do używania łącznie  z naczepą lub  przyczepą,  o dopuszczalnej  masie  zespołu  pojazdów  równej  lub  wyższej  niż  12  t  w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia.   

Liczba osi  Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +  naczepa? ciągnik balastowy + przyczepa?  oraz rodzaj zawieszenia osi jezdnych  równa lub wyższa niż 12 t do mniej niż 31 t  (każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych)  równa lub wyższa niż 31 t do 36 t włącznie  Stawka podatku (w złotych) 

Dwie osie 

1 600,00  1 850,00  Strona 1

Id: KTRXH­ZMEIW­FPYXH­RZHFN­PVVLY. Podpisany

Trzy osie i więcej 

oś jezdna (z zawieszeniem pneumatycznym  lub uznanym za równoważne)  równa lub wyższa niż 31 t do 36 t włącznie  (z innym systemem zawieszeniem)  powyżej 36 t (każdy rodzaj zawieszenia osi  jezdnych)  równa lub wyższa niż 12 t do mniej niż 40 t  (każdy rodzaj zawieszenia osi jezdnych)  równa lub wyższa niż 40 t oś jezdna  z zawieszeniem pneumatycznym lub  uznanym za równoważne  równa lub wyższa niż 40 t (z innym  systemem zawieszenia osi jezdnych) 

2 200,00  2 700,00  2 700,00  2 100,00  2 700,00 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej.   

Dopuszczalna masa całkowita w tonach  od 7 t i poniżej 12 t  Stawka podatku (w złotych)  1 250,00 

6) od  przyczepy  lub  naczepy,  które  z pojazdem  silnikowym  posiadają  masę  całkowitą  zespołu  pojazdów  równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez  podatnika  podatku  rolnego  w zależności  od  liczb  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  i każdym  rodzaju  zawieszenia.   

Liczba osi  Jedna oś  Dwie osie  Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +  pojazd silnikowy oraz rodzaj zawieszenia osi  jezdnych  równa lub wyższa niż 12 t  równa lub wyższa niż 12 t do mniej niż 33 t  równa lub wyższa niż 33 t do mniej niż 36 t  równa lub wyższa niż 36 t  równa lub wyższa niż 12 t do mniej niż 36 t  równa lub wyższa niż 36 t  Stawka podatku (w złotych)  1 300,00  1 300,00  1 550,00  1 900,00  1 300,00  1 600,00 

Trzy osie i więcej 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia.   

Ilość miejsc do siedzenia  Poniżej 30 miejsc  Równej lub wyższej niż 30 miejsc  Stawka podatku (w złotych)  1 400,00  1 950,00 

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku autobusy obsługujące dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Maciejowice.  2. Zwolnienie,  o którym  mowa  w ust.  1 nie  dotyczy  autobusów  związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

Id: KTRXH­ZMEIW­FPYXH­RZHFN­PVVLY. Podpisany

Strona 2

 

Przewodniczący Rady  Jacek Łoskot

Id: KTRXH­ZMEIW­FPYXH­RZHFN­PVVLY. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7936

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7935

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7934

  uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawiew ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7933

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7932

  uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr VIII/52/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.