Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7938

Tytuł:

uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Puszcza Mariańska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7938
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/70/2011 RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) ? Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Puszcza Mariańska : 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,80 zł od 1 m? powierzchni. b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni. c) od pozostałych -0,37 zł od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,43 zł od 1 m? powierzchni. 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych ? 0,65 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 18,00 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 10,24 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, e) od pozostałych ? 4,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty wykorzystywane na cele bezpieczeństwa porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 4. Traci moc Uchwała Nr LV/262/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. § 5. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Puszcza Mariańska. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Id: TNMYZ-KWYRA-IEBUO-EKRJJ-HPNEY. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Brzezicki

Id: TNMYZ-KWYRA-IEBUO-EKRJJ-HPNEY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

  Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7937

  uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawiew sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7936

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7935

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7934

  uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawiew ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7933

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.