Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7940

Tytuł:

uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Puszcza Mariańska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7940
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/72/2011 RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm.) Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala następujące stawki podatku od środków transportowych: § 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500,00 zł, b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 720,00 zł, c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ? 940,00 zł 2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ? 940,00 zł 4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ? 830,00 zł 6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc ? 1 220,00 zł. b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 1 770,00 zł. 2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2008 i nowszych określa się w wysokości: 1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 uchwały: a) 450,00 zł. b) 670,00 zł. c) 890,00 zł. 2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 uchwały: 890,00 zł.; 3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 uchwały: 780,00 zł.; 4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 uchwały: a) 1 110,00 zł,

Id: HRYEK-CSBLI-YTKHY-HQPLK-XFIAZ. Podpisany Strona 1

b) 1 660,00 zł, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Puszcza Mariańska § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Brzezicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik3.doc

Id: HRYEK-CSBLI-YTKHY-HQPLK-XFIAZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7939

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7938

  uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7937

  uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawiew sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7936

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7935

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.