Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7941

Tytuł:

uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Puszcza Mariańska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 7941
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XIV/73/2011 RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.) - Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje: § 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości : a) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; b) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; c) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości ? ?Dane o nieruchomościach? (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; d) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości ? ?Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości? (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały; § 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: a) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały; b) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały; c) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny ? ?Dane o nieruchomościach rolnych? (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; d) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny ? ?Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym? (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały; § 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: a) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały; b) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały; c) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny ? ?Dane o nieruchomościach leśnych? (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały; d) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny ? ?Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym? (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały; § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/160/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, Uchwała Nr LV/264/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych § 6. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Puszcza Mariańska. § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Id: GYAAQ-TAQOO-ZVJWZ-MRUMY-ZKABK. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Brzezicki

Id: GYAAQ-TAQOO-ZVJWZ-MRUMY-ZKABK. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik1.doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik2.doc Deklaracja na podatek od nieruchomości Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik3.doc Dane o nieruchomościach Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik4.doc Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik5.doc Informacja w sprawie podatku rolnego Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik6.doc

Id: GYAAQ-TAQOO-ZVJWZ-MRUMY-ZKABK. Podpisany

Strona 3

Deklaracja na podatek rolny Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik7.doc Dane o nieruchomościach rolnych Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik8.doc Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik9.doc Informacja w sprawie podatku leśnego Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik10.doc Deklaracja na podatek leśny Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik11.doc Dane o nieruchomościach leśnych Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska

Id: GYAAQ-TAQOO-ZVJWZ-MRUMY-ZKABK. Podpisany

Strona 4

z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik12.doc Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Id: GYAAQ-TAQOO-ZVJWZ-MRUMY-ZKABK. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7940

  uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7939

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7938

  uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7937

  uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawiew sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7936

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.