Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8037

Tytuł:

uchwała nr 57/XIV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Nowe Miasto
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 8037
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR 57/XIV/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 1)od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: a)powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie ? 550,00 zł, b)wyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie ? 950,00 zł, c)wyżej 9 ton do poniżej 12 ton ? 1 260,00 zł , 2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 3)od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a)od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie- 512,00 zł b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ? 717,00 zł c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ? 1 025,00 zł 4)od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 5)od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1230 zł 6)od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały 7)od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia: a)mniejszej niż 30 miejsc ? 564,00 zł b)równej lub wyższej niż 30 miejsc r ? 1 179,00 zł § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2,4,i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 3. Traci moc Uchwała Nr 10/IV/2010 Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na 2011 r. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Id: KTLEX-NLYLD-GKTKP-RPQTH-PAOBM. Podpisany Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/XIV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/XIV/2011 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/XIV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/XIV/2011 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 57/XIV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 57/XIV/2011

Id: KTLEX-NLYLD-GKTKP-RPQTH-PAOBM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8036

  uchwała nr 56/XIV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8035

  uchwała nr 55/XIV/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8034

  uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8033

  uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8032

  uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.