Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8183

Tytuł:

uchwała nr XVIII / 118 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-17
Organ wydający:Rada Miejska w Warce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 234 pozycja: 8183
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XVIII / 118 / 11 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2009 r. Nr 215, poz. 1674, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), uchwala się, co następuje: § 1. Określa się następujące wzory formularzy: 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ( załącznik Nr 1) 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (załącznik Nr 2). 3. Informacja w sprawie podatku rolnego (załącznik nr 3) 4. Deklaracja na podatek rolny (załącznik Nr 4). 5. Informacja w sprawie podatku leśnego (załącznik Nr 5). 6.Deklaracja na podatek leśny ( załącznik nr 6) § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki. § 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/223/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i nieruchomości. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Łukasz Sławomir Celejewski

Id: BYKWH-MEAIQ-ENXJX-WXMAM-HYKRU. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII / 118 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011 r. Zalacznik1.doc 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII / 118 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011 r. Zalacznik2.doc 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII / 118 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011 r. Zalacznik3.docx 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII / 118 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011 r. Zalacznik4.docx 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII / 118 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011 r. Zalacznik5.doc 5 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII / 118 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011 r. Zalacznik6.doc

Id: BYKWH-MEAIQ-ENXJX-WXMAM-HYKRU. Podpisany

Strona 2

6

Id: BYKWH-MEAIQ-ENXJX-WXMAM-HYKRU. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/83/20 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów

 • DZ. URZ. 2011.527.5410

  uchwała nr X/73/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2002 Rady Miasta Jordanowa z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.280.4480

  uchwała nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3335

  uchwała nr XV/81/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/261/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8182

  uchwała nr XI/102/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8181

  uchwała nr XI/ 101 /2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8180

  uchwała nr XI/100/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8179

  uchwała nr XI /99/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8178

  uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.