Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8243

Tytuł:

uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2012-2017

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-22
Organ wydający:Rada Gminy Suchożebry
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 235 pozycja: 8243
Hasła:mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu

UCHWAŁA NR IX/49/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2012­2017  Na  podstawie  art.  21  ust.  1 pkt.1  oraz  ust.2  ustawy  z dnia  21  czerwca  2001r.  o ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  (tekst  jednolity  D.  U.  z 2005.  Nr  31,  poz.  266  z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Suchożebry postanawia, co następuje:  § 1. Przyjmuje się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2012 ­ 2017  roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry.  § 3. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.   

Przewodnicząca Rady  Marzena Komar

Id: GDXXA­AMGPK­OOBHW­MQWXL­EQQIT. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2012­2017  Rozdział 1. Zasady ogólne  1. Uchwalony program ustala się na lata 2012 ? 2017 na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dania 08 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt.1 oraz  ust.2  ustawy  z dnia  21  czerwca  2001r.  o ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i o  zmianie  Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity D. U. z 2005. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami.)  2. Celem  programu  jest  określenie  podstawowego  kierunku  działania  Gminy  Suchożebry  w gospodarowaniu  zasobem mieszkaniowym.  Rozdział 2. Obecna wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy Suchożebry  1. Zasób  mieszkaniowy  gminy  tworzą  lokale  mieszkaniowe,  znajdujące  się  w budynkach  stanowiących  własność Gminy ? są to budynki położone w miejscowościach:  1) Borki Siedleckie 92 ­ 3 lokale,  2) Krześlinek 40 ­ 1 lokal.  2. Łączna  powierzchnia  użytkowa  ww.  lokali  wynosi  ­  216  m2,  wyposażenie  i stan  techniczny  lokali  przedstawia tabela. 

Lokalizacja  Powierzchnia  użytkowa w m2  wodociąg  kanalizacja  Wyposażenie  centralne  łazienka  ogrzewanie  w mieszkaniu  Stan techniczny  WC  w mieszkani u 

Borki  Siedleckie  92 

Krześlinek  43 

3 mieszkania  49,00 m2  49,00 m2  49,00 m2  1 mieszkanie  69,00 m2 

zbiorowy 

posiadają 

posiadają 

posiadają 

posiadają 

przeciętny 

zbiorowy 

posiada 

posiada 

posiada 

posiada 

ponadprzeciętny 

3. Podstawowym  zadaniem  Gminy  będzie  utrzymanie  właściwego  stanu  technicznego  budynków  oraz  utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym.  Rozdział 3. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Suchożebry  1. Nie przewiduje się w prognozowanym okresie wzrostu liczby lokali mieszkaniowych.  2. Zmiana  istniejącego  stanu  technicznego  zasobu  mieszkaniowego  gminy  może  nastąpić  tylko  i wyłącznie  poprzez  zaangażowanie  nakładów  finansowych  na  jego  poprawę  tj.  na  konserwację,  remonty  i modernizację  budynków i lokali mieszkalnych.  3. Gmina Suchożebry w latach 2012 ? 2017 prowadzić będzie politykę mieszkaniową w taki sposób, aby stan  techniczny komunalnego zasobu mieszkaniowego nie uległ pogorszeniu.  Rozdział 4. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali  1. Potrzeby  gminy  w zakresie  gospodarki  mieszkaniowej  wynikają  przede  wszystkim  z następujących  przyczyn: 

Id: GDXXA­AMGPK­OOBHW­MQWXL­EQQIT. Podpisany Strona 1

1) stale wzrastającej ilości rodzin oczekujących na mieszkania,  2) ograniczonego zasobu mieszkaniowego Gminy Suchożebry,  3) średniego stanu technicznego budynków i lokali mieszkaniowych.  2. Stale  wzrastająca  liczba  rodzin  oczekujących  na  mieszkania  wywołuje  potrzebę  pozyskania  dodatkowej  ilości lokali mieszkaniowych, poprzez zamianę sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne.  3. Z  uwagi  na  przewidywaną  trudną  sytuacją  finansową  Gminy  Suchożebry  w prognozowanym  okresie,  budowa nowych budynków komunalnych nie będzie możliwa.  4. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali  wskazuje konieczność poprawy warunków mieszkaniowych w około 20 % ogółu zasobu.  5. Realizacja  w poszczególnych  latach,  planu  remontów  i modernizacji  uzależniona  będzie  od  posiadanych  środków finansowych w danym roku budżetowym.  Rozdział 5. Planowana sprzedaż lokali  1. W  prognozowanym  okresie  nie  planuje  się  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  pochodzących  z komunalnego  zasobu mieszkaniowego.  Rozdział 6. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu  1. Zgodnie z obowiązującą od dnia 10 lipca 2001r. ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie  gminy  i o  zmianie  kodeksu  cywilnego  ,  czynsz  powinien  pokryć  podatek  od  nieruchomości,  koszty  konserwacji,  utrzymania  technicznego  budynku  oraz  wszystkich  pomieszczeń  wspólnego  użytkowania.

  Dodatkowo  najemca  pokrywa  koszty  opłat  za  energię  elektryczną,  gaz,pobór  wody,  odprowadzenie  ścieków,  wywóz  nieczystości  stałych.  2. Kierując  się  postanowieniami  ustawy  z dnia  21  czerwca  2001r.  ustawa  o ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i o  zmianie  kodeksu  cywilnego  określa  się  następujące  zasady  ustalenia  stawek  czynszu w latach 2012 ? 2017 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchożebry:  1) Wójt  Gminy  będzie  ustalał  stawkę  bazową  czynszu  za  1 m2  powierzchni  użytkowej  lokalu  należącego  do  mieszkaniowego zasobu gminy celem ustalenia stawki czynszu.  2) Wójt może podwyższyć stawkę bazową czynszu nie częściej niż 1 raz w roku.  3) Ustalona  stawka  bazowa  będzie  stanowiła  (100  %)  i będzie  podwyższana  lub  obniżana  o odpowiedni  %  w zależności od czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu, a mianowicie:  a) stan techniczny budynku:  ­ ponadprzeciętny ­ +10%  ­ poniżej przeciętny ­ ­10%  b) położenie lokalu:  ­ parter ­ ­10%  ­ lokal usytuowany na poddaszu ­ ­5%  ­ pierwsze piętro ­ +10%  c) inne czynniki obniżające:  ­ brak instalacji wodno­kanalizacyjnej ­ ­10%  ­ lokal bez wydzielonej kuchni ­ ­10%  d) inne czynniki podwyższające:  ­ lokal wyposażony w c.o. ­ +5%  ­ lokal z doprowadzeniem gazu ­ +10% 

Id: GDXXA­AMGPK­OOBHW­MQWXL­EQQIT. Podpisany

Strona 2

4) Stawka  czynszu  za  lokal  socjalny  wynosi  50%  stawki  najniższego  czynszu  obowiązującego  w gminnym  zasobie mieszkaniowym.  Rozdział 7. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu Gminy  1. Zarządzanie  mieszkaniowym  zasobem  gminy  prowadzi  Wójt  Gminy  Suchożebry  przy  pomocy  Urzędu  Gminy.  2. W  urzędzie  prowadzi  się  ewidencję  lokali,  dokumentację  związaną  z najmem  lokali,  obsługę  finansową  w zakresie  poboru  i windykacji  należności  z tytułu  najmu  oraz  dokonuje  się  niezbędnych  prac  remontowo ?  budowlanych.  Rozdział 8. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.  1. Źródłem  finansowania  gospodarki  mieszkaniowej  w kolejnych  latach  objętych  programem  będą  środki  pieniężne:  1) uzyskane  z zarządzania  mieszkaniowym  zasobem  gminy  ?  z czynszów  za  najem  lokali  mieszkalnych,  w tym  socjalnych i użytkowych,  2) przewidziane w budżecie gminy uchwalanym na poszczególne lata,  2. Ustala się, że ulepszanie lokali mieszkalnych będą mogły być wykonywane i sfinansowane przez lokatora za  zgodą właściciela lokalu po zawarciu umowy z lokatorem, co do sposoby rozliczenia poniesionych przez lokatora  kosztów ulepszenia  Rozdział 9. Wysokość wydatków w kolejnych latach.  1. Ze  względu  na  średni  stan  techniczny  istniejących  zasobów  mieszkaniowych,  nie  planuje  się  większych  remontów lokali mieszkalnych i nie zachodzi potrzeba wykwaterowania najemców do lokali zamiennych.  2. Planuje się koszt eksploatacji istniejących zasobów mieszkaniowych na poziomie jednego tysiąca rocznie.  Rozdział 10. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i realizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Suchożebry.  1. Mając na względzie racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym określa się następujące zasady:  1) lokatorom  posiadającym  zadłużenia  z tytułu  czynszu  należy  umożliwić  zamianę  posiadanego  lokalu  na  lokal  o niższym czynszu,  2) osobą, z która ma być lokal zamieniony może być inny mieszkaniec gminy, który spłaci zaległości czynszowe  dłużnika,  3) niedopuszczalne jest samowolna zamiana lokalami pomiędzy najemcami,  4) weryfikacja  umów  najmu  i wypowiadanie  ich  najemcom,  którzy  mają  zaspokojone  potrzeby  mieszkaniowe  poza zasobem gminy ? posiadają tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego,  5) poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem planuje się uzyskać poprzez  ewentualną adaptację innych pomieszczeń i lokali użytkowych będących własnością gminy. 

Id: GDXXA­AMGPK­OOBHW­MQWXL­EQQIT. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5793

  uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2012-2017

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4371

  uchwała nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarczyn na lata 2012 ? 2017?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5713

  uchwała nr XX/124/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2012 - 2017?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3507

  uchwała nr 67/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dzierzgowo na lata 2012-2017

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8242

  uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przesmyki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8241

  uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Przesmyki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8240

  uchwała nr 129/XIV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Złota

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8239

  uchwała nr XIV/313/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Liliowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8238

  uchwała nr XVII/82/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.