Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8292

Tytuł:

uchwała nr 123/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Miasta Józefowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-22
Organ wydający:Rada Miasta Józefowa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 235 pozycja: 8292
Hasła:czystość i porządek

UCHWAŁA NR 123/VI/2011 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Józefowa uchwala co następuje: § 1. W uchwale nr 103/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa wprowadza się następującą zmianę: § 4. ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: ?1. Obowiązek utrzymania czystości na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach, poprzez: 1) wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w zestaw pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych umożliwiających ich segregację; 2) zawarcie pisemnej umowy i korzystanie przy odbiorze i usuwaniu odpadów komunalnych oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i odbiorze nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie; 3) utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz porządku w miejscu ich ustawienia; 4) utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarno ? porządkowym; 5) oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd; 6) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utylizacji padłych zwierząt znajdujących się na terenie nieruchomości, zlecając usługę uprawnionej firmie; 7) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników bezpośrednio przyległych do tych nieruchomości realizowane w następujący sposób: a) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, b) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających ich śliskość, przy czym piasek, kruszywo lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania; 8) dbanie o estetykę ogrodzeń terenu posesji. 2. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, wykonawcy robót, jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej zapewniają utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego przez: 1) uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza teren przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów, wysiadanie i wsiadanie pasażerów; 2) niezwłoczne usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali (np. gruzu itp.) poprzez przekazywanie ich podmiotowi posiadającemu zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transportu tego rodzaju odpadów; 3) utrzymanie w należytym stanie czystościowo - porządkowym placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku, wymiana piasku w piaskownicach

Id: C1F0305F-F7A5-4D85-8A9D-DCBF3679294A. Podpisany Strona 1

dla dzieci przynajmniej 2 razy w ciągu roku w okresie wiosennym i letnim oraz w zależności od indywidualnych potrzeb, zabezpieczenie w porze nocnej piaskownic znajdujących się na osiedlach mieszkaniowych folią lub plandeką przed zanieczyszczeniem odchodami zwierząt.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa Marianna Jakubowska

Id: C1F0305F-F7A5-4D85-8A9D-DCBF3679294A. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Uchwałą Nr 103/VI/2011 z dnia 28 października 2011 r. Rada Miasta Józefowa ustaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa. Wątpliwość Nadzoru Prawnego Wojewody rodziła dotychczasowa redakcja przepisu § 4 ust. 2 pkt 2) i 5) wskazująca na obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątnięcia błota i śniegu z przystanków komunikacyjnych. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany czyni redakcję w/w § 4 bardziej czytelną i jednoznaczną w przyszłej interpretacji obowiązków właścicieli. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach, propozycje zmian do regulaminu przedłożone zostałydo zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Otwocku. Pismem z dnia 05.12.2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Id: C1F0305F-F7A5-4D85-8A9D-DCBF3679294A. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.136.4091

  uchwała nr 239/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr 493/IV/2006 Rady Miasta Józefowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362

  uchwała nr 113/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2011r. sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.469

  uchwała nr 19/VI/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.468

  uchwała nr 18/VI/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1123

  uchwała nr 126/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Miasta Józefowa

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8291

  uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8290

  uchwała nr 106/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8289

  uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wilga oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8288

  uchwała nr XVIII/128/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie nr XLIII/323/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i fizyczne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8287

  uchwała nr XVIII/119/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków i wysokości stawek procentowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.