Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8296

Tytuł:

zarządzenie nr 64/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-12-22
Organ wydający:Wójt Gminy Czernice Borowe
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 235 pozycja: 8296
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 64/11 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2011 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym / Dz U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r. w treści zgodnej z załącznikiem Nr 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zarządzenie Nr 5/2011 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2011 roku. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt mgr inż. Wojciech Brzeziński

Id: ZWYLX-MSADN-FIZVK-FJRVL-FQBTM. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.doc Informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2011 r. Zalacznik2.xls Załączniki nr 1-14 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2011 r. Zalacznik3.doc ZARZĄDZENIE NR 5/2011 KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICACH BOROWYCH z dnia 26 lipca 2011 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2011 r. Zalacznik4.doc Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2011 roku.

Id: ZWYLX-MSADN-FIZVK-FJRVL-FQBTM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.4162

  zarządzenie nr 67/10 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3945

  zarządzenie nr 13/12 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.2248

  zarządzenie nr 23/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4796

  zarządzenie nr 65/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2039

  uchwała nr 314/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Terminy doręczeń przez pocztę

  Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. I awizo było 4 I 2011 r., drugie 11 I 2011 r., zwrot 19 I 2011 r. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, (...)

 • Ewidencja przebiegu pojazdu

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wynajmuje samochód osobowy (ma to w zakresie świadczonych usług) spółce z o.o. Osoba ta jest jednocześnie udziałowcem (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8295

  uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8294

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jadów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8293

  uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8292

  uchwała nr 123/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Miasta Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8291

  uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.